Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Om virksomheten

Moelvens mål er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk.

Som en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggprodukter; leverer vi produkter og løsninger til industri- og handelskunder samt til bygg- og entreprenørkunder i prosjektmarkedet.

De fleste av våre virksomheter arbeider med tre som råstoff. Tre er en fornybar ressurs. Våre produkter og systemløsninger sikrer fleksibilitet og gjenbruk og er et aktivt bidrag til vårt felles globale miljøansvar.

Moelvens misjon er å gi folk gode rom. Vi bygger vår virksomhet på tre sentrale verdier:

Bærekraftig: Moelven har respekt for mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til vårt konkurransefortrinn. Det er sterk vilje til å ta ansvar for våre omgivelser.

Pålitelig: Moelven er til å stole på. Vi leverer til avtalt tid med riktig kvalitet. Det er sterk fokus på åpenhet og ærlighet – det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene: Moelven søker løsninger. Konsernet har evner og ressurser til å være ledende når det gjelder produktutvikling og nytenking. Vi har alltid vært en bedrift som ligger i forkant og bruker mulighetene som skiftende tider gir.

Les mer om Moelven-konsernet og våre produkter og tjenester på moelven.com

Styret

Olav Fjell

Olav Fjell

Styreleder fra 2015
Olav Fjell er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (1975), og har gått Befalsskolen for Infanteriet. Hans første jobb etter Handelshøyskolen var i Kongsberg Våpenfabrikk fra 1975, der han var økonomidirektør de 5 siste årene før han fratrådte i 1987. Deretter arbeidet han i Bergen Bank, DNB, og senere i Postbanken som administrerende direktør før han ble konsernsjef i Statoil i perioden 1999 - 2003, rådgiver i First Securities 2004 - 2005, konsernsjef i Lindorff 2005 - 2007 og Adm dir i Hurtigruten 2007 - 2012. Siden 2012 har Fjell arbeidet som styreleder og rådgiver for flere selskaper. Fjell overtok som styreleder i Moelven 2015.
Trond Stangeby

Trond Stangeby

Nestleder i styret fra 2013
Trond Stangeby er utdannet sivilingeniør fra NTH og startet i 1975 sin yrkeskarriere i Hydro, der han hadde flere lederstillinger de neste tiårene. Stangeby var sjef for petrokjemianleggene på Rafnes 1993 – 2000 og hadde ansvar for de globale produksjonsanleggene i Hydro Agri, senere Yara International, fra 2000 – 2007. I 2011 gikk han inn i konsernledelsen i Norske Skog, der han hadde ansvaret for gjennomføringen av store organisasjonsendringer og senere all operativ virksomhet. Stangeby er styreleder i Skagerrak Sparebank.
Ingvild Storås

Ingvild Storås

Styremedlem fra 2017
Ingvild Storås er administrerende direktør i Baneservice AS og er utdannet sivilingeniør fra NTNU (tidl. NTH) i Trondheim. Hun har mange års erfaring fra ulike lederstillinger og flere styreverv i bygg- og anleggsbransjen. Storås har vært avdelingsdirektør i Block Watne, regionsjef i Mesta og har mange år i Statens vegvesen.
Elisabeth Krokeide

Elisabeth Krokeide

Styremedlem fra 2008
Elisabeth Krokeide er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun er ansatt som IR-ansvarlig i Eidsiva Energi og har de siste årene jobbet mest med forretningsutvikling, aktivt eierskap innen ulike bransjer, finansiering og investorrelasjoner. Hun er også daglig leder i Energiråd Innlandet AS, og har tidligere vært økonomidirektør i Mjøskraft AS, konserndirektør økonomi og finans i Raufoss ASA i tillegg til tidligere jobberfaring fra bank og treindustri. Krokeide har flere styreverv i ulike bransjer.
Lars-Håkan Karlsson

Lars-Håkan Karlsson

Styremedlem fra 2013
Lars-Håkan Karlsson har vært ansatt ved Moelven Ransbysågen AB siden 1973. Der har han jobbet med alt fra sag til justerverk. Han er klubbleder og leder for Samarbetskommitten. Karlsson er også hovedverneombud ved sagbruket. I tillegg har han flere politiske verv i Torsby kommune.
Martin Fauchald

Martin Fauchald

Styremedlem fra 2007
Martin Fauchald jobber i produksjonen på Moelven Limtre AS, der han har vært ansatt siden 1981. Han har vært klubbleder i 10 år, og er medlem i Fellesforbundets bransje/tariffråd. I samme forbund er han også engasjert i et råd ledet av Utdanningsdirektoratet som skal gi innspill til hvordan yrkesfaglig utdanning og lærlingordningen i videregående skole kan styrkes. Fauchald er leder av Konsernutvalget i Moelven.
Asbjørn Bjørnstad

Asbjørn Bjørnstad

Styremedlem fra 2015
Asbjørn Bjørnstad er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøyskole (1974), og startet sin yrkeskarriere i International Seed Testing Association, der han satt som leder frem til 1980. Bjørnstad var leder for ulike selskaper frem til 1987, før han ble administrerende Direktør for Norsk Frøforsyning på Hamar. Fra 1994 til 1999 var han administrerende direktør for Hoff Norske Potetindustrier. Bjørnstad er nå administrerende direktør ved SIKON Øst AS, en stilling han har hatt siden 1999. Bjørnstad har i tillegg flere styreverv i lokalområdet, blant annet i Mjøsen Skog og Pihl.

Konsernledelsen

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Konsernsjef
Morten Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og er i tillegg diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han begynte i Moelven Limtre i 1981 og jobbet der med ulike oppgaver frem til 1994, da han ble ansatt som administrerende direktør i Hedalm Trelast AS.Han ble i 2000 direktør i Moelven Industrier ASA med ansvar for konsernets virkesforsyning, samt omsetning av fiber- og energiråstoff. Kristiansen ble i 2014 konsernsjef i Moelven.
Marcus Johansson

Marcus Johansson

Divisjonssjef Byggsystemer
Marcus Johansson er utdannet sivilingeniør fra Australia og har teknisk kandidateksamen fra Högskolan i Falun/Borlänge. Etter mange år i ulike lederstillinger i Skanska, der han også jobbet utenlands i Honduras i et år, har han bred erfaring fra byggevirksomhet. Johansson ble ansatt som divisjonssjef i divisjon Byggsystemer i 2013.
Bjarne Hønningstad

Bjarne Hønningstad

Divisjonssjef Wood
Bjarne Hønningstad er sivilingeniør fra NTNU. I de ti første årene etter endt utdanning hadde han ulike stillinger ved Exxon Mobil sitt oljeraffineri på Slagentangen utenfor Tønsberg, i Norge mest kjent som Esso. Der jobbet han blant annet med transport og logistikk, drift og vedlikehold, og etter hvert også salg. I 2008 begynte han som divisjonssjef i divisjon Wood. Hønningstad sitter også i styret i BNL.
Anders Lindh

Anders Lindh

Divisjonssjef Timber
Anders Lindh er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk med spesialisering innen treteknikk. Etter endt utdannelse har han hatt ulike lederstillinger i blant annet Martinsons Trä AB, SCA Timber AB, NWP AB og Bergkvist-Insjön AB. I 2013 tiltrådte han som direktør ved Moelven Våler AS. Lindh tok over som sjef for divisjon Timber 1. desember 2016.

Fellestjenester

Morten Sveiverud

Morten Sveiverud

Direktør økonomi og finans.
Morten Sveiverud er utdannet økonom og har siden 2005 vært leder for morselskapets og konsernets økonomi- og finansavdeling. Han ble ansatt i 1988 og har vært regnskapsleder, konsernregnskapssjef og økonomidirektør. Sveiverud har tidligere vært ansatt i Storebrand der han jobbet som økonomikonsulent.
Even Rognan Lutnæs

Even Rognan Lutnæs

Direktør IT
Even Rognan Lutnæs er utdannet Cand. Mag. i informasjonsteknologi ved NTNU. Han jobbet i perioden 2004-2015 i Expert AS med et bredt spekter av oppgaver og roller innen IKT, blant annet som SAP Technical Consultant, Team Lead Integrations, Nordic IT Operation Manager samt at han i konsernledelsen jobbet som CIO fra 2013. Lutnæs ble ansatt som IT-direktør i Moelven august 2015.

Eier- og virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Anbefalingen er tilgjengelig i sin helhet på www.nues.no

Oppstillingen nedenfor er en henvisning til hvor de punkter som kreves etter regnskapsloven § 3-3b er beskrevet.

Eier- og virksomhetsstyring tabell 1 N

 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det er i henhold til Allmennaksjeloven styret i selskapet som har ansvaret for å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og forvaltningen av selskapet. Moelven har en rekke selvstendige juridiske enheter organisert som aksjeselskaper i flere land. I henhold til aksjelovgivningen i de respektive land har styrene i disse selskapene et tilsvarende ansvar for den enkelte enhet som konsernstyret har for morselskapet og konsernet samlet. Konsernets virksomhet bygger på skandinaviske verdier.  Grunnverdiene bærekraft, pålitelighet og å bruke mulighetene har over tid blitt en naturlig del av bedriftskulturen. De danner også grunnlaget for selskapets retningslinjer vedrørende samfunnsansvar, etikk, antikorrupsjon, HMS, arbeidstakerforhold osv. En fullstendig oversikt over retningslinjer vedtatt av styret er gitt under punkt 10.

 1. Virksomheten

I henhold til selskapets vedtekter er virksomhetens formål fabrikasjon og virksomhet som står i forbindelse med denne, handel og annen økonomisk virksomhet, samt deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte. Styret legger vekt på en langsiktig, bærekraftig utvikling, og fastslår i konsernets strategiplan at hovedfokus fremover skal være forbedring og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Konsernet har passert den kritiske størrelsen som er nødvendig for å hevde seg i konkurransen. Kvalitet skal prioriteres fremfor størrelse og er et nødvendig grunnlag både for lønnsomhet og videre vekst. Både soliditet og finansiering er tilfredsstillende og gir det handlingsrommet som er nødvendig. Selskapets virksomhet, mål og hovedstrategier er utfyllende beskrevet i styrets årsberetning.

 1. Selskapskapital og utbytte

Ved utgangen av 2017 var egenkapitalen i morselskapet Moelven Industrier ASA NOK 810,1 mill (778,6). For konsernet samlet, var egenkapitalen NOK 2 092,5 mill (1 813,4). Egenkapitalandelen var 41,5 prosent (38,0). Styrets målsetting er minimum 40 prosent, et nivå som etter styrets oppfatning er hensiktsmessig med tanke på de konjunktursvingninger man har sett de senere årene. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som er i tråd med bestemmelsene om utbytte i aksjonæravtalen mellom selskapets seks største eiere, som samlet representerer 99,6 prosent av aksjene. Gitt at hensynet til selskapets finansielle stilling og andre kapitalkilder er tilfredsstillende ivaretatt tilsier hovedregelen i utbyttepolitikken et kontantutbytte tilsvarende 50 prosent av resultat etter skatt, dog minimum 40 øre per aksje. Styret har ikke fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser eller kjøpe egne aksjer.
Generalforsamlingen den 26. april 2017 besluttet å dele ut et utbytte for regnskapsåret 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62 179 816. Utbyttet ble utbetalt i begynnelsen av mai 2017. Basert på resultatet for 2017 og hensyntatt de normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 0,68 per aksje. Totalt utgjør dette NOK 88 088 073. Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2017 et årsresultat på NOK 120,2 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene.

 1. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Aksjekapitalen i Moelven Industrier ASA består av en aksjeklasse med 129.542.384 aksjer pålydende NOK 5. Selskapet eier 1 100 egne aksjer. Selskapet er ikke børsnotert. Totalt er aksjene fordelt på cirka 900 aksjonærer. De 6 største, Glommen Skog SA (29,1 prosent), Eidsiva Vekst AS (23,8 prosent), Felleskjøpet Agri SA (15,8 prosent), Viken Skog SA (11,9 prosent), Mjøsen Skog SA (11,8 prosent) og AT Skog SA (7,3 prosent) kontrollerer til sammen 99,6 prosent. De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner. Mellom de seks største aksjonærene er det inngått flere aksjonæravtaler. Disse fastslår blant annet at konsernet skal drives som en selvstendig enhet med et langsiktig perspektiv og med fortsatt fokus på Skandinavia som hovedmarked. Avtalene inneholder også bestemmelser vedrørende styresammensetning, utbyttepolitikk, strategiske fokusområder og aksjeoverdragelser. På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandører. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov på omkring 4,2 mill m³ fub kommer omkring 40 prosent fra de norske skogeierandelslagene som også er aksjonærer. Det leveres også biobrensel fra Moelven-konsernet til bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS. I tillegg formidler Eidsiva Energi Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Alle disse transaksjonene gjennomføres innen områder hvor det finnes observerbare markedspriser, og prinsippet om armlengdes avstand legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli valgt.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 60 og 70 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir omkring 40 GWh.

Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer i underkant av 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på cirka 230 GWh. Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å sikre at denne kulturen opprettholdes, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

 1. Fri omsettelighet

Det er ikke vedtektsfestet noen former for omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer. Aksjene er fritt omsettelige i den grad den enkelte aksjonær ikke har påtatt seg forpliktelser i forhold til andre aksjonærer. Aksjonæravtalene inneholder klausuler om forkjøpsrett og medsalgsrett. Siden selskapet ikke er børsnotert og de seks største aksjonærene til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, er det lite handel med aksjene.

 1. Generalforsamling

Innkallingen til generalforsamlingen, innkallingens innhold og tilgjengeliggjøringen av saksdokumentene følger de krav som stilles i Allmennaksjeloven og Generalforsamlingsforskriften. Det legges til rette for at generalforsamlingen kan stemme på hver enkelt kandidat som skal velges av aksjonærene til bedriftsforsamlingen. De ansatte i konsernet avholder eget valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen. Styreleder, bedriftsforsamlingens leder og revisor er til stede på generalforsamlingen. Bedriftsforsamlingens leder har tradisjonelt blitt valgt av generalforsamlingen som møteleder. Fremgangsmåte for å møte og stemme ved fullmektig blir beskrevet i innkallingen. Da 99,6 prosent av aksjene kontrolleres av de seks største aksjonærene har det ikke vært behov for å utarbeide retningslinjer for å sikre en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen eller å oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig.

 1. Valgkomite og kompensasjonskomite

Generalforsamlingen velger årlig en valgkomite bestående av inntil fem representanter fra aksjonærene og vedtar retningslinjene for valgkomiteens arbeid. Generalforsamlingen har vedtatt retningslinjer for valgkomiteen som regulerer komiteens sammensetning og funksjonstid. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av selskapets styre og ledende ansatte. Valgkomiteen holder bedriftsforsamlingen løpende orientert om sitt arbeid. Gjennom dette anses det at det er lagt tilstrekkelig til rette for at aksjonærene kan foreslå kandidater ovenfor valgkomiteen.

Valgkomiteen avgir følgende innstillinger:

 • Innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.
 • Innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder.
 • Innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styreleder og nestleder.
 • Innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret

Innstillingene skal blant annet inneholde informasjon om kompetanse, kapasitet og uavhengighet. I valgkomiteens retningslinjer er det presisert at de styrende organer skal være sammensatt basert på en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger som ivaretar aksjonærfellesskapets interesser.

Kompensasjonskomiteen består av valgkomiteen, supplert med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Kompensasjonskomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og innstiller overfor bedriftsforsamlingen om fastsettelse av styregodtgjørelse. Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen skal ikke være resultatavhengig.

 1. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamlingen har 12 medlemmer, hvorav fire er valgt av og blant de ansatte. Selskapets seks største aksjonærer som til sammen kontrollerer 99,6 prosent av aksjene, er alle representert i bedriftsforsamlingen. Styremedlemmene i Moelven Industrier ASA velges av bedriftsforsamlingen, normalt for 1 år av gangen. Det avholdes tre bedriftsforsamlingsmøter i året. Styret har syv medlemmer, fem aksjonærvalgte og to representanter fra de ansatte. I tillegg velges en fast møtende vararepresentant fra de ansatte. Styrets leder og nestleder er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer og utpekes av bedriftsforsamlingen. Ett av tre øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene har tilknytning til selskapets hovedaksjonærer. Aksjonæravtalene inneholder bestemmelser knyttet til valg av styreleder og aksjonærvalgte styremedlemmer. Representantene fra de ansatte er uavhengige av selskapets daglige ledelse. Ingen ledende ansatte er medlem av styret. Av de fem aksjonærvalgte styremedlemmene er to kvinner. Andelen kvinnelige ansatte i konsernet er 11,0 prosent (11,0). Reglene om kjønnsrepresentasjon gjelder derfor ikke for de ansattes representanter. Styresammensetningen tilfredsstiller dermed kravene om kjønnsrepresentasjon i styret. Bortsett fra de ansattes representanter i styret mottar kun ett styremedlem annen godtgjørelse enn styrehonorar fra selskapet. Dette utgjør NOK 50.000 og er knyttet til avvikling av et engasjement i Frankrike. Styremedlemmenes kontaktopplysninger er publisert på selskapets hjemmesider. Gjennom retningslinjene for valgkomiteens arbeid, som er beskrevet under punkt 7, er hovedaksjonærene sikret en god kjennskap til styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse for øvrig. Med den eksisterende eierstrukturen offentliggjøres derfor ikke ytterligere opplysninger. Det meldes erfaringsmessig kun unntaksvis forfall til styremøtene.

 1. Styrets arbeid

Styrets forvaltning av selskapet følger bestemmelsene som er gitt i Allmennaksjeloven. For styret i Moelven Industrier ASA er det fastsatt en styreinstruks som gir nærmere retningslinjer for styrets arbeid. På hvert møte gjennomgås månedsrapporteringen av driftsutvikling, finansielle data og HMS-statistikk for konsernet. I tillegg foreligger følgende arbeidsplan for hvert kalenderår

 • Januar: Rapport for fjerde kvartal foregående år. Gjennomgang og evaluering av konsernretningslinjer og policies, herunder risikostyring og intern kontroll.
 • Mars: Årsregnskap med noter og årsberetning for foregående år.
 • April: Rapport for første kvartal samt forberedelse til ordinær generalforsamling.
 • Juni: Statusrapportering og strategidiskusjoner.
 • August: Rapport for første halvår.
 • September: Sammenfattende strategidiskusjoner med oppsummering av løpende strategidiskusjoner gjennom året.
 • Oktober: Rapport for tredje kvartal og strategiplan som ferdig dokument.
 • Desember: Virksomhetsplan og budsjett for det kommende år.

Styrets leder og nestleder er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer. Styret har ikke behandlet saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært part i saken. I henhold til styreinstruksen skal styremedlemmene ikke delta i behandlingen av eller avgjørelsen av spørsmål som har særlig betydning for egen del eller for noen nærstående av medlemmet som må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for konsernsjefen. Med nærstående forståes også selskaper styremedlemmet representerer eierinteressene til.

Egenevaluering av styrets arbeid gjennomføres normalt i begynnelsen av hvert år. Styret benytter styreutvalg eller komiteer ved behov. Ut fra en vurdering av risikoforhold og kontrollbehov, samt eierstruktur, er det besluttet å avvike fra anbefalingen i NUES og la det samlede styret fungere som revisjonsutvalg. Styret fastsetter kun godtgjørelse for konsernsjefen. Godtgjørelse til ledelsen for øvrig fastsettes av konsernsjefen i tråd med retningslinjer vedtatt av styret. Det finnes ikke opsjonsprogrammer eller aksjebasert avlønning av ledende ansatte. Styrets oppgaver i forbindelse med kompensasjon er derfor begrenset og det er ikke opprettet et separat kompensasjonsutvalg i styret. Foruten styrets medlemmer, deltar normalt også konsernsjef, økonomi- og finansdirektør samt styresekretær i ordinære styremøter. Andre representanter fra administrasjonen, divisjonene eller revisor møter ved behov.

Styret har fastsatt instruks for konsernsjefens arbeid. Konsernledelsen består av konsernsjef og administrerende direktør for hver divisjon. I konsernledelsens møter deltar konsernledelsen og direktørene for konsernets fellesfunksjoner. For mer informasjon om styrende organer og konsernledelsen henvises til notene til årsregnskapet.

 1. Risikostyring og intern kontroll

Samtlige enheter i konsernet har eget lokalt resultatansvar og opererer som selvstendige deler av et koordinert nettverk preget av åpenhet og samarbeid. Risikostyringen og den interne kontrollen i konsernet er tilpasset  organisasjonsmodellen. Den lokale selskapsledelsen og styrene for enkeltselskapene følger opp risikostyring og intern kontroll etter gjeldende lover og regler. I tillegg finnes det controllerfunksjoner på divisjons- og konsernnivå, samt innen enkeltselskaper hvor virksomhetens natur medfører økt risiko for feil, avvik eller misligheter.

På grunn av virksomhetens omfang er det besluttet å begrense rapporteringen til styret til å fokusere på konsern, divisjoner og konkurransearenaer samt utvalgte nøkkeltall og avviksrapportering per enhet. I forbindelse med det årlige strategi- og budsjettarbeidet gjennomgår styret konsernets viktigste risikoområder. Ved behov, og basert på den årlige risikovurderingen tilpasses konsernets rapporterings- og kontrollrutiner slik at de identifiserte risikoområder dekkes tilfredsstillende. Ved siden av etablerte interne regelverk og rutiner, baserer den interne kontrollen seg i stor grad på det interne kontrollmiljøet. Kontrollmiljøet omfatter menneskene på alle nivåer i virksomheten. Det omfatter integritet, etiske verdier, kompetanse, ledelsesfilosofi, driftsform, organisasjonsstruktur, fordeling av ansvar og myndighet, samt personalpolitikk. Styret og ledelsen legger stor vekt på å kommunisere den fastlagte grunnholdningen til risikohåndtering ut i organisasjonen.
Alle enheter avslutter sine regnskaper månedlig og rapporterer til morselskapet den tredje arbeidsdagen i påfølgende måned. Rapporteringen skjer i standardiserte systemer og etter felles retningslinjer for å sikre konsistens og størst mulig sammenlignbarhet på tvers av enheter. Et viktig kontrolltiltak som følger naturlig av ledelses- og organisasjonsmodellen er den månedlige tilbakerapporteringen av benchmarkingrapporter og konsoliderte data fra konsern til de rapporterende enhetene. Den samme månedsrapporten som sendes til styret, sendes også tilbake til selskapsledelsen i hvert enkelt selskap. På denne måten involveres mange i kontroll og oppfølging av ledelses- og styringsdata. Rapporteringssyklusen underbygger ansvarsfølelsen, ikke bare for egen enhets resultat, men også for divisjonene og konsernet samlet. Styret anser at dette rapporterings- og kontrollmiljøet gir en tilfredsstillende kontroll med virksomheten.

Styret har gjennomgått og godkjent følgende overordnede retningslinjer:

 • Instruks for styret og daglig leder i Moelven Industrier ASA
 • Moelvens finanspolicy
 • Moelvens utbyttepolicy
 • Moelvens retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen
 • Moelvens forsikrings- og risikostrategi  -  Skadeforsikring
 • Moelvens miljøpolicy
 • Moelvens etiske retningslinjer

Styret er i tillegg orientert om konsernets øvrige retningslinjer som sammen med de styrevedtatte retningslinjene danner grunnlaget for konsernets etiske retningslinjer:

 • Moelvens merkevareplattform
 • Håndbok i HMS
 • Arbeidsreglementet
 • Policy for åpen bedriftskultur (Inkludert rutiner for varsling om kritikkverdige forhold)
 • Rusmiddelpolicy
 • Datadisiplininstruks
 • Policy for sosiale medier
 • Merkevare- og kommunikasjonsstrategi
 • Retningslinjer for internprising mellom selskaper
 • Håndtering av misligheter
 1. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret vedtas årlig av bedriftsforsamlingen. Styremedlemmenes honorar er et fast beløp som fastsettes forskuddsvis, og som er uavhengig av resultater. Det benyttes ikke opsjons- eller aksjebasert godtgjørelse, og det finnes heller ikke andre incentivordninger.

For ytterligere informasjon om styrehonorar, og eventuell annen godtgjørelse utover styrehonorar til styremedlemmer, vises det til noter til regnskapet

 1. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret fastsetter konsernsjefens avlønning. Det benyttes ikke opsjons- eller aksjebasert avlønning. Det er utarbeidet prinsipper og rammer for resultatavhengig godtgjørelse i konsernet. Blant annet er det fastsatt at avtaler om resultatavhengig godtgjørelse skal ha en varighet på maksimalt ett år om gangen og at godtgjørelsen skal ha en øvre ramme. Styrets erklæring om lederlønn inkludert retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte fremlegges for generalforsamlingen som eget saksdokument. Generalforsamlingen vedtar separat hver av retningslinjene. For ytterligere informasjon om godtgjørelse til konsernledelsen vises det til noter til årsregnskapet.

 1. Informasjon og kommunikasjon

Styret fastsetter årlig konsernets finanskalender, som publiseres i årsrapporten samt på selskapets internettsider. Konsernets kvartalsrapporter og årsrapporter offentliggjøres primært på internett, men sendes også per post etter forespørsel. Styret har etablert en praksis med å arrangere årlige eiermøter for å skape en arena for informasjonsutveksling og diskusjon mellom eierne. Man har ikke funnet det nødvendig å fastsette retningslinjer for dette.

 1. Selskapsovertakelse

Konsernet er ikke børsnotert og mellom de seks største aksjonærene, som til sammen eier 99,6 prosent av aksjene, foreligger det en aksjonæravtale som blant annet regulerer aksjeoverdragelser. Det er derfor ikke utarbeidet retningslinjer for styret i forbindelse med eventuelle overtakelsesbud.

 1. Revisor

Revisor har årlig møter med styret uten administrasjonen til stede. I tillegg deltar revisor i styremøtet hvor årsregnskapet blir behandlet. Revisor presenterer også revisjonsplanen, oppsummering etter interimrevisjonen i datterselskapene samt sentrale risikoområder og konsernets håndtering av disse.

Godtgjørelse til revisor fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester fremgår i egen note til årsregnskapet.

Bærekraftsrapport

Moelven definerer samfunnsansvar som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Moelven-konsernet driver mange ulike typer virksomheter i flere land og i mange lokalsamfunn. Konsernselskapene er ofte hjørnesteinsbedrifter, som i tillegg til å skape verdier for eierne, også skaper betydelige verdier for lokalsamfunnet i egenskap av arbeidsgiver, skattebetaler og kunde for lokalt næringsliv. Konsernet har derfor en ansvarsfull rolle som bidragsyter til livskraftige bedrifter, bygder, byer og regioner.

Moelvens virksomhet er basert på å forvalte ressursene i skogen, og produsere bærekraftige produkter og fornybar energi. Moelven er tuftet på at all utvikling, bygging og drift skal være bærekraftig og at det stilles høye krav til helse, miljø og sikkerhet for alle våre ansatte samt de som blir berørt av vår virksomhet. Moelvens visjon, misjon, verdigrunnlag og personalidè er fundamentet for alle våre ansatte og for de strategiske valg som tas. Bærekraft gjennomsyrer dette fra topp til bunn. Bærekraft er en av våre verdier og ny konsernstrategi etablert i 2017 legger ytterligere vekt på at bærekraft skal gjennomsyre alle strategiske satsninger.

Vår visjon – Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk

Vår misjon – Gir folk gode rom

Våre verdier – Bærekraftig, pålitelig, bruker mulighetene

Vår personalidé – Moelven gir folk som vil, muligheter

Et voksende verdensmarked, som stadig stiller større miljøkrav, gir Moelvens trebaserte produkter svært gode muligheter for fremtidig vekst. Moelven sin hovedvirksomhet er basert på å forvalte ressursene i skogen, og produsere bærekraftige produkter og fornybar energi. Moelven er tilstede i hele verdikjeden gjennom avvirkning, videreforedling, energiproduksjon, produktutvikling, infrastrukturutvikling, og bygge- og boligprosjekter. Konsernet har derfor mulighet til å sikre at produktene som leveres er produsert på en bærekraftig måte gjennom hele verdikjeden.

Bærekraftsrapporten i sin helhet er tilgjengelig i PDF format her.