Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer
Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

1.1 Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

1.2 Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

1.3 Driftsinntekter

Driftsinntektene består i hovedsak av fordeling av felleskostnader til datterselskapene. Salget faktureres etter hvert som tjenestene påløper.

1.4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

1.5 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

1.6 Forskning og utvikling

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende.

1.7 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

1.8 Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

1.9 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

1.10 Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

1.11 Pensjoner

Selskapet har kollektive innskuddsbaserte pensjonsordninger. Dette er ordninger med en sparedel og risikodel med opptjeningsrett. Pensjonspremien utgiftsføres løpende.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Av ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet fortsatt løpende en skattepliktig kollektiv livrenteordning gjeldene for et begrenset antall personer.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) innregnes mot egenkapitalen (OCI). Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

1.12 Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 Driftsinntekter

Moelven ASA Note 2 Driftsinntekter Tabell N

I henhold til selskapsspesifikasjon under note 15 er totalt NOK 102,2 mill. driftsinntekter fra våre datterselskaper. Sum norske utgjør 48,4 mill. NOK, svenske 53,1 mill. NOK og dansk selskap 0,7 mill. NOK.

Note 3 Skattekostnad

Moelven ASA Note 3 Skattekostnad tabell N

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Moelven ASA Note 3 Skattekostnad tabell N

Note 4 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av påløpne, ikke forfalte kostnader.
Note 5 Likviditet og gjeld

5.1 - Rentebærende fordringer og gjeld

Tabell

5.2 - Avdragsplan langsiktige lån

Tabell

5.3 - Rammer og trekk i syndikert lånemarked

Tabell

Selskapets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet med forfall i juni 2020, samt kortsiktige kredittrammer i banksystemene. Den langsiktige låneavtalen ble inngått i juni 2016, og omfatter to trekkrammer på henholdsvis NOK 850 mill og SEK 750 mill. Opprinnelig hadde avtalen 3 års løpetid, med mulighet til å be om forlengelse med 1 år inntil 2 ganger i løpet av avtalens 2 første leveår. I andre kvartal 2017 ble den første av disse to mulighetene benyttet, og avtalens forfall ble endret fra juni 2019 til juni 2020. Beslutningen om å be om ytterligere forlengelse av avtalen vil bli fattet i løpet av mars/april 2018.

Lånene er tatt opp med negativ pantsettelseserklæring, og har vanlige klausuler knyttet til egenkapital, egenkapitalandel og gjeldsgrad.

5.4 - Fremtidig likviditetstilgang

Lang finansiering

Tabell

Kort finansiering             

I tillegg til den langsiktige likviditetstilgangen, har konsernet lånerammer som fornyes hvert år. Disse var per 31.12.2017 på NOK 312 mill. Som følge av normale sesongvariasjoner var konsernets netto rentebærende gjeld på det høyeste i mars 2017, NOK 1 159,9 mill. De langsiktige lånerammene per 31.12.2017 skal dekke likviditetsbehovet de kommende 2,5 år.

Note 6 Finansiell markedsrisiko og nedskriving av finansielle eiendeler

6.1 - Finansiell markedsrisiko

Aktiva som det er knyttet finansiell markedsrisiko til består av utlån i valuta til datterselskaper, hovedsakelig i SEK. Valutaeksponeringen blir eliminert gjennom at utlånene finansieres med gjeld i samme valuta. Renterisikoen knyttet til de samme gjelds- og fordringsforhold er redusert ved bruk av renteswapper. For å bistå datterselskapene i forbindelse med avdekning av risiko vedrørende kjøp og salg i valuta kan det, innenfor rammer definert av styret, tas egne valutaposisjoner som benyttes ved interne vekslinger. Selskapet tar også hånd om prissikring av konsernets forbruk av elektrisk kraft. For den svenske delen av konsernet gjøres dette gjennom handel med finansielle kontrakter på Nasdaq OMX Commodities. Det realiserte sikringsresultatet fordeles på datterselskapene i henhold til forbruket og gir ingen resultateffekt i Moelven Industrier ASA.  Det benyttes ikke sikringsbokføring.

6.2 - Nedskriving av finansielle eiendeler

Aksjer i datterselskap er vurdert med tanke på indikasjoner på verdifall. Netto utgjør reversering av nedskrivning av kostpris NOK 3 mill. Avsetning for utlånsrisiko og garantiforpliktelser overfor konsernselskaper med NOK 62,4 mill. i 2016 er reversert etter forliksavtale.

Note 7 Garantiansvar

Tabell

Selskapet har ingen bundne bankinnskudd. Selskapets kassekredittkonti inngår i konsernets konsernkontosystemer, og selskapet er solidarisk ansvarlig for konsernets samlede trekk. Ansattes skattetrekksmidler er sikret med garantier stillet av ekstern kredittinstitusjon.

Note 8 Finansielle instrumenter

Følgende typer av sikring er benyttet:                 

Renteswapper, valutaterminkontrakter, strukturerte valutaterminkontrakter og terminkontrakter for elektrisk kraft. Det benyttes ikke sikringsbokføring.

Tabell

Virkelig verdi av derivater er fastsatt på følgende måte:                            

Konsernet har ikke sikringsinstrumenter som ikke omsettes i fungerende markeder. Virkelig verdi er derfor beregnet på grunnlag av observerbare markedspriser på tilsvarende instrumenter.

Oversikt over nominell verdi og varigheten av foretakets sikringer

Tabell

Note 9 Eiendeler Note 10 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer, styret og revisor

10.1 – Lønnskostnader

Tabell

10.2 – Ytelser til ledende personer m.v.

Tabell

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledene personer i selskapet.

Se note 28 i konsernregnskapet for erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen.

10.3 – Godtgjørelse til revisor

Tabell

Note 11 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen oppfyller lovens krav, og er bedre enn minstekravene i denne. Av ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet fortsatt løpende en skattepliktig kollektiv livrenteordning gjeldene for et begrenset antall personer.

Usikrede ordninger

Alle forpliktelser knyttet til tidligere AFP-ordninger er opphørt. Gjenværende usikrede ordninger er relatert til andre garanterte pensjonsforpliktelser gjeldene for et begrenset antall personer.

Ny AFP-ordning fra 01.01.2011

Den nye AFP-ordningen som gjelder fra 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapene kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser knyttet til ny ordning er dermed ikke balanseført som gjeld.

11.1 – Økonomiske og aktuarielle forutsetninger

Tabell

11.2 – Pensjonskostnader

Tabell

11.3 – Pensjonsforpliktelser

Tabell

11.4 – Nøkkeltall

Tabell

Note 12 Aksjer i datterselskap Note 13 Investering i tilknyttet selskap Note 14 Egenkapital

Moelven ASA Note 14 Aksjer og andeler i selskaper tabell N

For informasjon angående utviklingen i aksjekapital, aksjonæroversikt, aksjonæravtale og nærstående parter, aksjer eiet av medlemmer av styret, bedriftsforsamlingen samt av konsernledelsen, erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen samt godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen, se note 27, 28 og 29 i konsernregnskapet.

Note 15 Transaksjoner med nærstående parter