Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Hovedtrekk 2017

2017 ble nok et godt år for Moelven, driftsinntektene økte til NOK 10,8 mrd og driftsresultatet ble forbedret til NOK 420,4 mill fra 295,0 i 2016. Avkastning på sysselsatt kapital økte til 14,2 prosent fra 9,9 prosent. Med eksport til over 40 land og på flere kontinenter, er utviklingen i verdensøkonomien viktig for Moelven. Totalt skjer omkring 15 prosent av konsernets samlede omsetning på markeder utenfor Skandinavia. Den geografiske spredningen er stor nok til å gi en diversifiserende effekt. Det er hovedsakelig industritre som eksporteres.

Etterspørselen etter industritre internasjonalt var meget god i 2017. (Foto: Moelven)

For divisjonen Timber isolert er eksportandelen utenfor Skandinavia 45 prosent og for Wood 10 prosent. Både prisutviklingen på det internasjonale markedet for industritre og valutakursutviklingen har derfor stor betydning for virksomheten. Prisnivåene internasjonalt overføres også raskt til hjemmemarkedet i Skandinavia. I 2017 har etterspørselen etter industritre internasjonalt vært god. Leveransetakten til Midtøsten, Nord-Afrika og Asia var noe redusert i første halvår. Dette var imidlertid ikke knyttet til den underliggende etterspørselen etter industritre, men skyldtes utfordringer i forbindelse med sjøtransporter og offentlige reguleringer. Dette ble løst i løpet av andre halvår. Prisene for industritre internasjonalt økte sammenlignet med året før, samtidig som valutaforholdene, spesielt mot EUR, bidro fortsatt til god konkurransekraft for de eksportrettede enhetene. UK er et viktig eksportmarked for Moelven. Prisene i GBP har økt og kompenserer for hoveddelen av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

Moelven Wood Prosjekt AS har levert fasader i ubehandlet sedertre til prosjektet Grilstad Marina i Trondheim. (Foto: Matthias Herzog)

Divisjonen Wood omsetter sine videreforedlede trevarer hovedsakelig innen byggevarehandelen i Skandinavia.  Etterspørselen fra dette markedet har vært tilfredsstillende, selv om aktiviteten innen ROT (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) i Sverige falt og stabiliserte seg på et lavere nivå etter at skattereglene om ROT-avdrag ble endret i 2016. For divisjonen sett under ett økte prisnivåene for både ferdigvarer og råstoff sammenlignet med året før.

Tømmerlagrene på starten av året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2017. Tømmertilgangen i første halvår var normal for sesongen. I andre halvår ble tilgangen noe redusert i enkelte geografier som følge av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg mot slutten av året, og ved utgangen av 2017 var tømmerlagrene tilfredsstillende og på nivå med samme tid i 2016. Tømmerprisene har for de svenske enhetene ligget på nivå med fjoråret gjennom hele 2017, mens de norske enhetene har fått en viss økning i sagtømmerprisene. Prisene for flis- og fiberprodukter har for de svenske enhetene vært på nivå med 2016. For de norske enhetene ga valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk en viss negativ effekt i andre halvår.

Divisjonen Byggsystemer opererer utelukkende innen bygg- og anlegg i Skandinavia. Leveranser skjer til profesjonelle aktører innen både nybyggmarkedet og til ROT-markedet. Etterspørselen etter divisjonens produkter og tjenester har i sum vært tilfredsstillende gjennom året. Den samlede ordrereserven ved utgangen av året var NOK 105 millioner lavere enn året før. Markedsforholdene utviklet seg noe ulikt i Norge og Sverige gjennom året. I Sverige har aktivitetsnivået vært fortsatt høyt, men med tegn til en viss avmatning etter noen år med meget stor aktivitet. På norsk side er oljebremsen et tilbakelagt stadium og markedsaktiviteten har vært økende.

Klimasmart bygging og arkitektonisk nytenkning i prosjektet Ängsnäs Terrass i Huddinge. Moduler levert av Moelven Byggmodul AB.

Strategi

Bærekraft og klimautfordringene verden står ovenfor får stadig større oppmerksomhet. Dette, kombinert med den økende kunnskapen og bevisstheten omkring treets egenskaper og muligheter, har medført en økende interesse for å bygge miljøvennlig og med tre som byggemateriale. Blant Moelven-konsernets produkter og tjenester er leveransene fra Wood og Byggsystemer det mest synlige for omverdenen. Dette gjelder både videreforedlede byggematerialer i tre, broer og andre bærende konstruksjoner i limtre samt modulbaserte leilighetsbygg. I tillegg er aktiviteten innen infrastruktur høy. Bruken av tre i denne sammenheng er også økende, og er en viktig årsak til den gode etterspørselen etter industritre, som er hovedproduktet til Timber-selskapene.

For Moelven-konsernet har bærekraft og miljøpåvirkning vært sentrale temaer over lang tid, det er en naturlig del av kulturen og tankesettet i en virksomhet basert på tre som råstoff. I det årlige strategiarbeidet har styret i 2017 likevel fremhevet bærekraft ytterligere. Fra og med 2017 er bærekraftsrapportering iht. til GRI-standardene (Global Reporting Initiative) samt klimaregnskap iht. GHG-protokollen (GreenHouse Gas) inkludert i den offentlige rapporteringen.

Moelven tremekaniske virksomhet benytter råstoff fra bærekraftig skogbruk. Les mer om dette i konsernets Bærekraftsrapport for 2017. (Foto: Johan Alp)

Ved siden av miljø- og bærekrafttemaet har HMS blitt stadig viktigere i strategiarbeidet.

Konsernet har en langsiktig målsetting om null skader – det skal være trygt å arbeide i Moelven. Utviklingen i skadefrekvensen har imidlertid ikke vært tilfredsstillende, men kun en marginal bedring i H1-verdi fra 12,8 i 2016 til 12,4 i 2017. I strategiplanen er det for 2020 etablert delmål om at antall fraværsskader per million arbeidede timer (H1) skal være under fem og at antall rapporterte farlige forhold / nestenulykker skal være minst 3 500 (En pr. ansatt). Målsettingen for sykefraværet er å redusere dette til under fire prosent innen utgangen av strategiperioden. Helse, miljø og sikkerhetsstrategien kan oppsummeres i ni punkter:

 • Tydelige mål
 • Tydelig lederskap,
 • Økt ressursbruk
 • Klar ansvarsdeling
 • Økt kompetanse
 • Systemer som understøtter
 • Enhetlige prosesser og regelverk
 • Incentiver og konsekvenser
 • Hyppig informasjon.

Forretningsmessig er konsernet i en fase der store deler av virksomheten går godt og resultatene forbedres, mens andre deler av virksomheten fortsatt ikke innfrir de lønnsomhets- og avkastningskrav som er lagt. Det er derfor viktig at de rette prioriteringer og valg blir gjort, slik at det beste grunnlaget for utholdende lønnsomhet blir lagt. Aksjonærverdiene i Moelven ivaretas og utvikles best gjennom at organisasjonen fokuserer maksimalt på å utvikle de enheter som selskapet besitter i dag og som med stor sannsynlighet vil nå lønnsomhetsmålene over en konjunktursyklus. Nye investeringer skal være tilpasset de strategiske valg som er tatt og skje innenfor de til enhver tid gjeldende finansielle rammer. Investeringer og vekst vil i hovedsak skje med basis i eksisterende virksomhetsområder.

Satsningen på internt forbedringsarbeid og omstrukturering i henhold til tiltaksplanen som ble utarbeidet høsten 2014 har fortsatt med full styrke i 2017, og er hovedårsaken til resultatforbedringen. I tillegg gjennomføres organisasjonsmessige endringer og større investeringsprosjekter som vil bedre effektivitet og lønnsomhet. Ved konsernets to største sagbruk i Sverige, Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB, pågår investeringsprosjekter med en samlet ramme på omkring SEK 164 millioner. Ved siden av å utnytte de muligheter som ny teknologi gir, har kompetansebygging og organisatorisk effektivisering høy prioritet i disse prosjektene. Investeringene vil foregå i etapper, og skal være gjennomført innen sommeren 2019. Ved Moelven Byggmodul ABs fabrikk i Säffle ble investeringsprosjektet for en robotisert produksjonslinje ferdigstilt i henhold til planen i løpet av andre kvartal 2017. Prosjektet, som hadde en kostnadsramme på SEK 72 millioner nær doblet den samlede kapasiteten ved fabrikken og ga mer rasjonelle produksjonsløsninger.

Eierstyring og selskapsledelse

På bedriftsforsamlingsmøtet i etterkant av ordinær generalforsamling den 26. april 2017, ble Aud Ingvild Storås valgt inn som nytt styremedlem etter Mari Wilhelmsen. Utover dette har det ikke vært endringer i styresammensetningen i 2017. Fra og med 26. april har styret bestått av Olav Fjell (leder), Trond Stangeby (nestleder), Elisabeth Krokeide, Aud Ingvild Storås, Asbjørn Bjørnstad, Martin Fauchald og Lars Håkan Karlsson.

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i styrets beretning om eierstyring og selskapsledelse på side XX. Fullstendige opplysninger om konsernets styrende organer er publisert på www.moelven.no, samt i note 28.

Konsernstruktur

Moelven ervervet DLHs svenske virksomhet i Hässleholm den 21. november 2016. Kjøpet omfattet varelager, lagerbygg og kontorlokaler, og ga Moelven bedret markedstilgang i Sør-Sverige og et styrket logistikkapparat. I mars 2017 ble det besluttet å flytte hele lager- og bearbeidingsaktiviteten i Malmö til Hässleholm. I forbindelse med flyttingen ble Moelven Malmö AB, som eide den gamle lagerbygningen i Malmö, solgt. Selskapet hadde ingen ansatte. Moelven Wood har fortsatt et salgskontor i Malmö.

Den 25. september besluttet styret i Moelven Norsälven AB å avvikle sagbruksvirksomheten. Dette fordi anleggets tekniske status er av en karakter hvor man selv med betydelige investeringer neppe vil kunne løfte det til å bli et framtidsrettet og lønnsomt anlegg. Avviklingen av Moelven Norsälven er et ledd i en strukturell helhetsvurdering som er nødvendig for å skape bedre lønnsomhet totalt i Moelven-konsernet.

Totalt berøres 42 ansatte av nedleggelsen. Produksjonen ved anlegget stanset ved årsskiftet og avviklingen vil i hovedsak være gjennomført i løpet av første kvartal 2018.

Moelven Våler AS og Moelven Løten AS har etablert felles ledelse og administrasjon. Den viktigste årsaken til at de to bedriftene innleder administrativt samarbeid er for å spare kostnader og styrke begge selskapenes konkurransekraft. Selskapene fortsetter som selvstendige juridiske enheter, men med en administrativ samordning.

De to heleide Timberselskapene Moelven Ransbysågen AB og Moelven Notnäs AB ble den 10. oktober fusjonert til ett selskap med sistnevnte som overtakende selskap. Det fusjonerte selskapet har fått navnet Moelven Notnäs Ransby AB. Selskapene har over en lengre periode hatt felles ledelse og markedsorganisasjon. Virksomheten fortsetter med to produksjonssteder.

Moelven Tom Heurlin AB i Ånimskog ble med virkning fra 1. januar overført fra Timber til Wood. I løpet av 2017 har selskapets aktivitet blitt omstrukturert og tilpasset Woods markedsstrategi innen Skandinavia. Selskapets høvelvirksomhet inngår i produksjon og bearbeiding av interiørpaneler sammen med søsterselskapene Moelven Värmlands Trä AB (Säffle) og Moelven Notnäs Wood AB (Notnäs). Strukturprosessen medfører en nedbemanning med 16 i Ånimskog og 9 i Säffle. Fusjon mellom selskapene ble gjennomført med virkning fra 27. desember med Moelven Notnäs Wood AB som det overtakende selskapet. Virksomheten drives videre ved tre produksjonssteder under selskapsnavnet Moelven Wood Interiör AB.

Moelven Polska Sp. z o.o ble etablert i fjerde kvartal 2017 som et heleiet datterselskap av Moelven Industrier ASA. Selskapet er et salgsselskap og vil ikke ha egen produksjon. Moelven Polska Sp. z o.o. skal betjene det polske markedet ved salg av primært Timber sine produkter. 

Dette er Moelven-konsernet

Eierstruktur

Moelven-konsernet eies av Glommen Skog SA (29,1 %), Eidsiva Vekst AS (23,8 %), Felleskjøpet Agri SA (15,9 %), Viken Skog SA (11,9 %), Mjøsen Skog SA (11,8 %) og  AT Skog SA (7,3 %). De resterende 0,4 prosent eies i hovedsak av privatpersoner.

Visjon

Moelven er et skandinavisk konsern. Alle produksjonsenhetene er lokalisert i Skandinavia, som også er hovedmarkedet. Moelvens visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk, og konsernet skal lede an i utviklingen av bygg som er basert på skandinaviske byggetradisjoner. Innenfor denne rammen er virksomheten basert på et ønske om og en evne til å bidra til å skape gode rom – gode miljøer for å bo og arbeide i, og for samfunnsfunksjoner for øvrig. Gode skandinaviske miljøer er ofte nær naturen i form og innhold. Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og byggeløsninger når det gjelder hus, moduler, broer og interiørprodukter. Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. Det skandinaviske markedet står for ca. 85 prosent av salgsinntektene, og 85 prosent av konsernets produkter og tjenester brukes til nybygg eller renovering, ombygging og tilbygg boliger og næringseiendommer (ROT). En stor del av den øvrige virksomheten består av salg av biomasse til biobrensel og til masse-, papir- og sponplateproduksjon. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustri.

Lokalisering

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 37 produksjonsselskaper fordelt på 46 produksjonssteder, samt en rekke kontorer for salg, service og montering. De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland, Nederland og Polen. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Av i alt 3 546 (3 492) ansatte ved utgangen av 2017, arbeider 1 662 (1 625) i Norge, 1 856 (1 839) i Sverige, 20 (19) i Danmark og 8 (9) i andre land

Divisjonene

Konsernet er inndelt i tre divisjoner, Timber, Wood og Byggsystemer, som fokuserer på hvert av de respektive hovedsegmentene industri, handel og prosjekt. I tillegg kommer rapporteringsområdet Øvrige, som består av eierselskapene med konsernfunksjoner, virkesforsyning, fiberprodukter og bioenergi.

Timber

Divisjon Timber består av 11 produksjonsselskaper og 5 salgskontorer som leverer industritre, komponenter og flisprodukter av lokal gran og furu. Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer, emballasje, plate- og papirprodukter, samt bioenergi. Om lag 55 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2017 var antallet ansatte 650 (674), hvorav 242 (235) i Norge, 400 (430) i Sverige og 8 (9) i andre land.

Wood

Divisjon Wood består av 18 produksjonsselskaper, 3 kundesentre og ett prosjektsalgsselskap. Hovedproduktene er hvitt og impregnert byggtre, utvendig kledning, plater, lengdetilpassede produkter og flisprodukter samt interiørprodukter som listverk, gulv og innvendige paneler. Wood driver også handel med innkjøpte produkter. Omkring 75 prosent av trelast- og plateproduksjonen selges gjennom byggevarehandelen og trebearbeidende industri. Wood er en av de ledende leverandørene på det skandinaviske markedet, og cirka 90 prosent av driftsinntektene kommer fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2017 var antall ansatte 1 079 (1 039), hvorav 586 (581) i Norge, 473 (439) i Sverige og 20 (19) i Danmark.

Byggsystemer

Divisjon Byggsystemer består av 7 produksjonsselskaper fordelt på 12 produksjonssteder og en rekke salgs-, service- og monteringskontorer. Byggsystemer er inndelt i virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Bygginnredning, som alle tre er markedsledende i Norge og Sverige. Divisjonens kunder innen bygg og entreprise kjøper kundetilpassede byggmoduler, fleksible bygginnredningssystemer med tilhørende tjenester og avanserte limtrekonstruksjoner.  Limtrevirksomheten har i tillegg til broer og bærekonstruksjoner også et betydelig salg av standard limtrebjelker gjennom byggevarehandelen og komponenter til ferdighusindustrien. Driftsinntektene kommer i all hovedsak fra skandinaviske kunder. Ved utgangen av 2017 var antall ansatte 1 687 (1 647), hvorav 783 (757) i Norge og 904 (890) i Sverige. For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i produksjonskapasiteten til å møte sesong- og konjunktursvingningene i markedet, benytter divisjonen til en viss grad innleid arbeidskraft. Innleide medarbeidere inngår ikke i tallene for antall ansatte. Innleie foregår fra seriøse bemanningsselskaper som følger EUs vikarbyrådirektiv, og dette innebærer at innleide sikres tilsvarende vilkår som om de var ansatt i Moelven.

Øvrige virksomheter

I øvrige virksomheter inngår Moelven Industrier ASA, med fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon, HR og IKT. Virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter er organisert som en fellesfunksjon for konsernets tremekaniske industri, og består av konsernselskapene Moelven Skog AB, Moelven Virke AS, Vänerbränsle AB og Moelven Bioenergi AS. I tillegg kommer det tilknyttede selskapet Weda Skog AB. Ved utgangen av 2017 var antall ansatte 130 (132), hvorav 51 (52) i Norge og 79 (80) i Sverige.

Samfunnsansvar

Styret har behandlet og godkjent konsernets overordnede strategi og retningslinjer vedrørende HMS, sosialt ansvar, miljø og konkurranselovgivning. Omtalen av disse områdene inngår i styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Driftsinntekter og resultat

årsberetning øvrige tabell 4 E

Driftsinntektene i 2017 økte med 4,5 prosent sammenlignet med 2016. Hovedårsakene er økte priser på industritre, endret produktmiks innen Wood, samt høyere aktivitetsnivå innen Byggmoduler og Limtre. Driftsresultatet for året økte med 42,4 prosent inkludert omstruktureringer. Driftsresultatet for 2017 inkluderer en belastning fra tredje kvartal på til sammen NOK 46,1. Bakgrunnen for posten er beslutningen om å avvikle Moelven Norsälven AB fra årsskiftet, samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen Byggsystemer. I 2016 ble det gjennomført en nedskrivning av anleggsmidler innen divisjon Timber på NOK 16,5 mill samt en nedvurdering av prosjektporteføljen innen Byggsystemer på NOK 40,0 mill. Korrigert for dette var økningen i driftsresultatet 32,7 prosent. Driftsmarginen ble forbedret til 3,9 prosent (2,9).
 

I sum har leveransevolumene vært noe høyere enn året før. Økte priser på industritre og endret produktmiks til byggevarehandelen bidrar ytterligere til økningen i driftsinntekter sammenlignet med fjoråret. I tillegg til egen produksjon kjøper konsernet industritre eksternt. Prisutviklingen på industritre har derfor også påvirket konsernets råstoffkostnad. For den tømmerforbrukende delen av konsernet har råstoffkostnadene i Sverige ligget på nivå med fjoråret gjennom hele 2017, mens de norske enhetene fikk viss økning i sagtømmerprisene. Prisene for flis- og fiberprodukter har for de svenske enhetene vært på nivå med 2016. For de norske enhetene ga valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk en viss negativ effekt i andre halvår.
 

FIFO-prinsippet krever at varelagerkalkylene justeres i takt med utviklingen i råvarekostnaden. Sammen med oppdatering av virkelig verdi-vurderinger av varelagerbeholdningene har dette gitt en positiv effekt samlet for året på til sammen NOK 39,7 mill (9,0). Postene har ingen kontantstrømeffekt.
Akkumulert finansresultat for 2017 er positivt påvirket med NOK 9,6 mill som følge av en reversering av tidligere avsatte garantikostnader.
Konsernet benytter finansielle instrumenter til sikring mot kortsiktige variasjoner i valutakurser, renter og kraftpriser. Ikke-kontante poster knyttet til markedsverdivurdering av urealiserte sikringsinstrumenter utgjorde NOK 4,7 mill (14,6).
Netto finanskostnader eksklusive verdiendringer på finansielle instrumenter og inntektsført garantiavsetning var NOK 51,7 mill i 2017 mot NOK 57,0 mill året før. Hovedårsaken er lavere gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld.

Timber

årsberetning timber tabell 1 N

Aktiviteten og etterspørselen på Timber-divisjonens hovedmarkeder var gjennomgående god i 2017, med normale sesongmessige variasjonene gjennom året. Både leveranse- og produksjonsvolumene økte sammenlignet med 2016. Tallene for 2017 er påvirket både av at produksjonen ved Moelven Norsälven AB ble avviklet i fjerde kvartal og at Moelven Tom Heurlin AB ble overført til Wood fra og med 1. januar 2017. Gjennomsnittsprisene økte også i 2017. Det meste av eksporten skjer fra divisjonens svenske enheter, og hoveddelen skjer med oppgjør i EUR. For 2017 sett under ett har EUR vært sterkere mot SEK enn i 2016. UK er et viktig eksportmarked for Timber. Prisene i GBP har økt og kompenserer for hoveddelen av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen. Leveransetakten til Midtøsten, Nord-Afrika og Asia var noe redusert i første halvår som følge av utfordringer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer. Situasjonen ble i all hovedsak løst i løpet av andre halvår.

Driftsforholdene i 2017 var generelt gode, spesielt i første kvartal med en mildere vinter enn i 2016.
Flere enheter har forbedret sin effektivitet gjennom det kontinuerlig pågående forbedringsarbeidet. I Sverige har både Moelven Notnäs AB og Moelven Valåsen AB i løpet av 2017 gjennomført investeringsprosjekter for å sikre en konkurransedyktig og fremtidsrettet kostnadseffektivitet, og har oppnådd gode resultater. På norsk side har Moelven Våler AS og Moelven Løten AS blitt administrativt samordnet som en enhet.

Det finnes fortsatt flere enheter som ikke genererer tilfredsstillende resultater, og forbedringsarbeidet for å bringe også disse opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå er sentralt i divisjonens handlings- og strategiplaner. I alt forbedringsarbeidet blir det, som for prosjektene ved Notnäs og Valåsen, lagt stor vekt på å vurdere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å sikre fremtidsrettede utviklingsmuligheter for bedriften med hensyn til kapasitet og verdiskapning.

Tømmerlagrene ved inngangen til året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2017. Tømmertilgangen i første halvår var normal for sesongen. I andre halvår ble tilgangen noe redusert i enkelte geografier som følge av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg mot slutten av året, og ved utgangen av 2017 var tømmerlagrene tilfredsstillende og på nivå med samme tid i 2016. Tømmerprisene har for de svenske enhetene ligget på nivå med fjoråret gjennom hele 2017, mens de norske enhetene har fått en viss økning i sagtømmerprisene. Prisene for flis- og fiberprodukter har for de svenske enhetene vært på nivå med 2016. For de norske enhetene ga valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk en viss negativ effekt i andre halvår.

På grunn av prisutviklingen er resultatet positivt påvirket av en verdijustering på beholdninger på tilsammen NOK 15,1 mill. Tilsvarende prisjustering i 2016 utgjorde minus NOK 1,6 mill.

Resultatet for 2017 inkluderer nedskrivning av anleggsmidler og kostnadsavsetninger fra tredje kvartal knyttet til avviklingen av Moelven Norsälven AB med til sammen NOK 29,0 mill.

I 2016 ble det gjennomført en nedskrivning på NOK 16,5 mill som følge av at det i fjerde kvartal 2016 ble besluttet en omstrukturering av Moelven Tom Heurlin AB før overføringen til divisjon Wood.

Wood

årsberetning Driftsinntekter og resultater wood tabell 2 N

Omkring 80 prosent av trelast- og byggevareproduksjonen til Wood selges gjennom byggevarehandelen i Skandinavia, Det resterende går i hovedsak til industrikunder, både i form av skurlast, flisprodukter og videreforedlede varer. Salget av kundetilpassede produkter, som for eksempel overflatebehandlede eller lengdetilpassede produkter er stadig økende. Nivået for igangsetting og bygging av nye boliger var fortsatt høyt i begge land. Det samme gjelder innen ROT, selv etter en viss nedgang knyttet til oljebremsen i Norge og endrede skattereglene for ROT-avdrag i Sverige. I 2017 har etterspørselen fra byggevarehandelen vært tilfredsstillende. Økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig endring av produktmiks og økte ferdigvarepriser. Råstoffkostnadene har også økt, og gjort effektivitetsforbedrende tiltak nødvendige for å opprettholde resultatene.

De rene høvleriene innen divisjonen benytter hovedsakelig industritre som råstoff, og råstoffkostnaden for disse enhetene har derfor økt som følge av prisutviklingen på industritre.
Tømmerlagrene ved inngangen til året var på tilfredsstillende nivåer med hensyn til det planlagte produksjonsnivået for vinteren 2017. Tømmertilgangen i første halvår var normal for sesongen. I andre halvår ble tilgangen noe redusert i enkelte geografier som følge av den nedbørsrike høsten. Situasjonen bedret seg mot slutten av året, og ved utgangen av 2017 var tømmerlagrene tilfredsstillende og på nivå med samme tid i 2016. Tømmerprisene har for de svenske enhetene ligget på nivå med fjoråret gjennom hele 2017, mens de norske enhetene har fått en viss økning i sagtømmerprisene. Prisene for flis- og fiberprodukter har for de svenske enhetene vært på nivå med 2016. For de norske enhetene ga valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk en viss negativ effekt i andre halvår.

På grunn av prisutviklingen er resultatet for 2017 godskrevet med en prisjustering på beholdninger på totalt NOK 24,6 mill. Tilsvarende prisjustering i 2016 utgjorde NOK 10,6 mill.

Byggsystemer

årsberetning Driftsinntekter og resultater byggsytemer tabell 3 N

Både aktivitetsnivå og driftsresultat ble forbedret sammenlignet med 2016. Ordrereserven for divisjonen samlet var god ved utgangen av året, men NOK 105 mill lavere enn på samme tid året før.
Økningen i driftsinntekter sammenlignet med 2016 skyldes økt aktivitet innen Limtre og Byggmodul i både Norge og Sverige. Driftsinntektene for 2016 inkluderer NOK 268 mill fra elektrovirksomheten som nå er helt avviklet.

Forbedringen i driftsresultat sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig forbedret resultat innen Byggmodul, samt inntekts- og kostnadskorreksjoner knyttet til enkelte større prosjekter. Driftsresultatet for 2017 er belastet med kostnadskorrigeringer på totalt NOK 17,2 mill som følge av en avsluttet tvistesak, og driftsresultatet for 2016 er belastet med inntektskorrigeringer på totalt NOK 40 mill som følge av en gjennomgang av prosjektporteføljen.

For Limtrevirksomheten har 2017 vært et år med høy aktivitet og god etterspørsel etter både standard limtre og prosjekt i både Norge og Sverige. Leveransevolumene økte sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og produksjonskapasiteten med dagens driftsform er tilnærmet fullt utnyttet. Blant annet på grunn av økende vektlegging av bærekraft og økt kunnskap om limtres brannegenskaper og de muligheter det gir, er etterspørselen etter limtre til bærende konstruksjoner i ulike typer bygg økende.

På det svenske markedet har det likevel vært et tydelig prispress på grunn av sterk konkurranse.

Innen Byggmoduler har aktiviteten vært god i samtlige markedssegmenter i Sverige. Mot slutten av året var det en viss reduksjon i etterspørselen, men nivået er fortsatt høyt. Spesielt gjelder dette innen bolig og prosjektmarkedet, selv om etterspørselen etter boliger er redusert til et mer normalt nivå. Innen utleiemoduler er etterspørselen god, men konkurransen fra utenlandske aktører er økende og bidrar til press på prisene.

I Norge har bildet vært mer sammensatt. Markedet for Moelvens boligkonsept var gjennomgående godt gjennom hele året, mens markedet for prosjekter og standard moduler tok seg opp i løpet av året som følge av økende investeringstakt innen infrastruktur. I løpet av 2017 har virksomhetene i både Norge og Sverige gjennomført investeringer for fortsatt spesialisering og industrialisering av modulproduksjon i tre.

For Bygginnredning – Moelven Modus – har det norske markedet i 2017 vært preget av økende etterspørsel etter at oljebremsen hadde dempet aktiviteten året før. I Sverige har markedsaktiviteten generelt vært høy over tid, men konjunkturen har ført med seg økt etablering av konkurrerende selskaper og prispress.

Ved utgangen av året var etterspørselen god innen både nybygg og ROT-markedet, men med sterk konkurranse. Spesielt gjelder dette i storbyene Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmö. Den økte oppmerksomheten omkring og vektleggingen av bærekraftige og klimasmarte løsninger bidrar til at interessen for å bygge med tre og å ha synlig tre i de ferdige prosjektene er økende hos både arkitekter og sluttkunder.

Øvrige virksomheter

årsberetning øvrige tabell 4 E

Variasjoner i driftsinntekter innen området Øvrige virksomheter er hovedsakelig variasjoner i aktiviteten innen virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter. Hovedaktiviteten er intern omsetning som ikke medfører vesentlig resultateffekt innen virksomhetsområdet. For å sikre tømmertilgang og avsetningsmuligheter for flis- og energiprodukter i regioner uten lokal etterspørsel etter massevirke og flis, er det etablert togløsninger for transport av dette. Virksomheten baseres på faste avtaler både på kunde- og leverandørsiden.

Investeringer, balanse og finansiering

I løpet av 2017 er det gjennomført utviklings- og forbedringsinvesteringer på MNOK 126 mill (71). Oppgraderinger og vedlikeholdsinvesteringer var NOK 231 mill (204) og totale investeringer for året ble NOK 357 mill (275). Økningen i investeringene i 2017 sammenlignet med 2016 skyldes til dels investeringsprogrammet i konsernets gjeldende strategiplan og til dels gjennomføring av prosjekter som har blitt forskjøvet i tid. Totalt for året var avskrivingene MNOK 295,7 (306,6). Årets avskrivninger inkluderer en nedskrivning av anleggsmidlene ved Moelven Norsälven AB på NOK 17,6 mill. Avskrivningene for 2016 inkluderer en nedskrivning av anleggsmidlene ved Moelven Tom Heurlin AB som ble gjennomført i fjerde kvartal med NOK 16,5 mill. Ved årsskiftet var konsernets samlede eiendeler bokført til NOK 5 044,6 mill (4 766,8).

Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var NOK 676,2 mill (421,5), som gir NOK 5,22 (3,25) per aksje. Utover resultatet og normale svingninger i arbeidskapitalpostene, skyldes forbedringen sammenlignet med fjoråret hovedsakelig redusert kapitalbinding i prosjekter. Kontantstrøm fra arbeidskapitalposter var NOK 48,7 mill (minus 121,88).

Netto rentebærende gjeld var NOK 760,5 mill (1 026,9) ved årsskiftet. Finansiell leasing er inkludert i netto rentebærende gjeld med NOK 19,8 mill (22,3). Likviditetsreserven inkludert kortsiktige trekkrettigheter var NOK 1 172,0 mill (874,7). I konsernets hovedfinansiering varierer tilgjengelig låneramme i takt med de naturlige svingningene i konsernets kapitalbinding over året.

Egenkapitalen ved utgangen av året var NOK 2 092,5 mill (1 813,4) som tilsvarer NOK 16,08 (13,95) per aksje. Egenkapitalandelen var 41,5 prosent (38,0). Utbyttet for 2016 på NOK 0,48 per aksje, totalt NOK 62,2 mill ble utbetalt og belastet egenkapitalen i andre kvartal. Deler av konsernets egenkapital er knyttet til eierskapet i utenlandske datterselskaper, hovedsakelig i Sverige, og er dermed eksponert mot variasjoner i valutakursene. Omfanget og konsekvensene av sannsynlige kursvariasjoner ligger innenfor en akseptabel risikoramme Akkumulert er endringen NOK 41,1 mill (minus 67,3). Omkring halvparten av konsernets eiendeler er bokført i SEK. Totalbalansen endrer seg derfor også med valutakursen, og egenkapitalandelen i prosent blir dermed mindre påvirket av kurssvingninger enn den nominelle egenkapitalen.

Risiko

Konsernets resultat og balanse påvirkes av flere eksterne faktorer som i liten eller ingen grad kan påvirkes av Moelven.

På noen av de risikoområdene som påvirker konsernet, finnes det fungerende finansmarkeder hvor risikoen for svingninger kan avhjelpes. Dette gjelder for eksempel renter, valutaer og elektrisk kraft. Konsernets finansielle policy er basert på at det er den industrielle virksomheten fremfor finanstransaksjoner som skal skape de nødvendige forutsetningene for lønnsomhet. Hovedmålet i retningslinjene for bruk av finansielle instrumenter, er å redusere kurssvingninger og skape økt forutsigbarhet. På andre områder som råstoff, ferdigvarer og prosjekt må det benyttes andre metoder for sikring. I den grad det er mulig, benyttes for eksempel fastpriskontrakter eller indeksreguleringer. Konsernets sammensetning av enheter som retter seg mot forskjellige hovedmarkeder fungerer også risikoreduserende. Hovedmarkedene påvirkes sjelden på samme tid i en konjunktursyklus, samtidig som stordriftsfordeler kan utnyttes på kostnadssiden.

årsberetning Risiko Sensitivitetsanalyse N

Priser på ferdigvarer

Moelven-konsernets enheter opererer i markeder med fri konkurranse og mange aktører. Prisdannelsen skjer derfor fritt på markedet og vil ved uendrede volumer påvirke konsernet slik sensitivitetstabellen viser.

Priser på sagtømmer

Årlig benytter Moelven-konsernets enheter omkring 4,2 millioner faste kubikkmeter sagtømmer av gran og furu i sin produksjon. Total verdi er cirka NOK 2 500 mill, inkludert transportkostnader. Gran og furu står for tilnærmet like deler av tømmerråvarene. Moelven eier ikke egen skog, men kjøper alt tømmer fra eksterne leverandører. Disse leverandørene er på sin side avhengig av fungerende markeder innenfor akseptable transportavstander, samt tilfredsstillende prisnivåer for både sagtømmer og massevirke. Tømmerkostnaden utgjør den klart største enkeltkostnaden for konsernet, og endringer i tømmerprisen gir dermed raskt store utslag i marginene. Det er både en prisrisiko og en volumrisiko i forbindelse med dette. Konsernet fokuserer derfor på å inngå prisavtaler som i størst mulig grad lar tømmerprisen korrelere med forventede endringer i ferdigvareprisene.

Priser på flis og biomasse

Prisene på celluloseflis og biomasse, som kommer fra sag- og høvleriproduksjonen i Timber og Wood, er av stor betydning for konsernets inntekter. Selv om det arbeides kontinuerlig for å bedre råstoffutnyttelsen, blir bare rundt halvparten av tømmerstokken til industritre etter at den har passert gjennom et sagbruk. Den resterende halvparten er celluloseflis og sagspon samt diverse tørrfraksjoner. En del av dette benyttes i egen energiproduksjon, mens det øvrige omsettes til sponplate-, bioenergi- og fiberindustrien. Siden en endring av fortjenestemarginen for disse produktene har direkte innvirkning på konsernets resultat, er avstand til kundene og tilgang på effektive logistikkløsninger for vei- eller jernbanetransport av stor betydning.

Strømpriser

Prisene på elektrisk kraft er en annen viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn ca. 230 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX Commodities.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom handel med terminkontrakter på Nasdaq OMX Commodities med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Renterisiko

Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Hoveddelen av gjelden er i svenske kroner, og det er derfor rentenivået i Sverige som er viktigst for utviklingen av konsernets rentekostnad. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære renteswapper, FRAer og sammensatte swapper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år

Valutarisiko

Om lag 15 prosent av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia og medfører valutakursrisiko.

Det er i tillegg en betydelig handel konserninternt og –eksternt med både råstoff og ferdigvarer mellom Sverige til Norge. De viktigste valutakryssene er EURSEK, GBPSEK, SEKNOK og EURNOK. Moelven benytter valutaterminer for å motvirke større kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakursene. På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene være varige for at de skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene. Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er delvis sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner. Sum egenkapital som er eksponert for valutarisiko, utgjorde ved utgangen av 2017 SEK 1 028,7 millioner (804,9).

Kredittrisiko

Det er konsernets policy at kredittsalg over en viss størrelse skal sikres enten i form av garantier eller kredittforsikring. I praksis er kredittforsikring mest brukt. Det finnes interne retningslinjer og oppfølgingsrutiner for usikret salg, som kun forekommer når annen sikring ikke er mulig.

Likviditetsrisiko

Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet med en totalramme fordelt på NOK 850 mill og SEK 750 mill. Etter at låneavtalens mulighet til utvidelse av løpetiden ble benyttet i andre kvartal 2017, er forfall i juni 2020 med mulighet til ytterligere en forlengelse med et år frem til juni 2021.

Låneavtalen inneholder alminnelige misligholdsklausuler med hensyn til utbytteutdeling, egenkapitalandel, netto egenkapitalverdi og gjeldsgrad. Per 31. desember 2017 var konsernets nøkkeltall bedre enn nivåene hvor misligholdsklausulene brytes. I tillegg til de langsiktige trekkfasilitetene har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på til sammen ca. NOK 312 mill som fornyes årlig.

Risiko for skader og produksjonsavbrudd

Konsernet har en policy for industriforsikringer som er sentralstyrt og som følges av alle selskapene. Policyen gir retningslinjer for forsikringsdekninger, forebyggende tiltak, risikokartlegging og utarbeidelse av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanene er et sentralt planverk når en eventuell brann/skade inntrer. Planene ivaretar den umiddelbare innsatsen, katastrofehåndteringen og evnen til fortsatte leveranser til kundene. Konsernet er gjennom sin industriforsikring forsikret mot økonomiske tap som overstiger NOK 3 mill per enkelttilfelle.

IT

I en stadig mer sammenkoblet verden med økende digitalisering både generelt i samfunnet men også i bedrifter som Moelven, er løpende vurdering av IT-risiko viktig. Sammenkoblede verdikjeder øker effektivitet, produktivitet og kvalitet, men øker også sårbarhet for digitalt utfall av tjenester. Med økende trusselbilde både nasjonalt og internasjonalt og de siste års medierapporterte hendelser etter IT-angrep mot bedrifter og offentlige institusjoner, har Moelven viet ekstra oppmerksomhet til IT-sikkerhet og -risiko siste år. Moelven følger grunnprinsipper for IT-sikkerhet, og jobber løpende med identifikasjon og kartlegging av risiko, beskyttelse av systemer og data, opprettholdelse av IT-sikkerhet samt forberedelser til eventuelle hendelser og avvikshåndtering og gjenopprettelse fra slike.

Risiko for omdømmetap

Moelven legger stor vekt på å opprettholde et godt omdømme. Dette måles regelmessig gjennom en merkevareundersøkelse som gjennomføres av eksterne samarbeidspartnere. Det finnes en økonomisk risiko knyttet til tap av omdømme for Moelven. Omdømmerisikoen er ikke kvantifisert. Åpenhet preger konsernets måte å forholde seg utad til samfunn og medier, samt innad til medarbeiderne i konsernet. I samsvar med Moelvens merkevareplattform gjelder dette uansett om det handler om positive eller negative forhold for Moelven.

Risiko for miljøkostnader

Moelven-konsernets virksomheter følger gjeldende lover og regler med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Konsernet har gjort avsetninger i regnskapet for alle kjente forpliktelser i forbindelse med miljøvern. Formålet med konsernets miljøpolicy er å minimere risikoen for negativ påvirkning av det ytre miljø og dermed også risikoen for miljøkostnader.

Konsernet har i tillegg fra 2017 intensivert satsningen på bærekraft med en målsetting om å være klimapositivt.

Ansatte, helse, miljø og sikkerhet

For en detaljert beskrivelse av HMS-området, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Påvirkning på det ytre miljøet

For en detaljert beskrivelse av hvordan konsernets virksomhet påvirker det ytre miljø, vises det til styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende samfunnsansvar i henhold til Regnskapslovens § 3-3c.

Innovasjon

Innovasjon defineres som hele prosessen fra en idé oppstår til kunden har kjøpt et nytt produkt som representerer en merverdi, eller en ny produksjonsprosess er implementert.

Moelvens innovasjonssatsning er hovedsakelig å drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess. Konsernet driver ikke grunnforskning i egen regi, men deltar i prosjekter der dette vurderes hensiktsmessig. FoU-prosjektene skal bidra til at de ulike forretningsområdene i konsernet styrkes og forretningsrisiko reduseres. Dette kan også innebære deltakelse i innovasjonsprosjekter utenfor egen verdikjede, men da i prosjekter som støtter opp om Moelvens virksomhet og vekstmuligheter. Et eksempel er det pågående prosjektet ved Moelven Töreboda AB for å utvikle forbedre byggsystemer og akustikk i høye trehus. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Företagsforskarskolen Prowood, hvor formålet er å støtte og øke konkurransekraften hos svensk treindustri. To doktorgradsstipendiater er ansatt under prosjekttiden, noe som gir virksomheten en unik tilgjengelighet til det øvrige akademiske miljøet.

For at konsernets misjon «gi folk gode rom» skal kunne opprettholdes over tid er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig i takt med omverdenen. Ansvaret for innovasjon ligger hos konsernledelsen. Konsernet skal legge til rette for innovasjon og tilføre ressurser, støtte og koordinere. Innovasjonsprosessene utøves hos de enkelte virksomhetsområdene hvor kompetansen er størst. Der det er større deler av Moelvenkonsernet som vil ha nytte av innovasjonsområdet blir det gjennomført felles prosjekter.

Norwegian Wood Cluster SA (NWC) er en nyetablert næringsklynge innen verdikjeden skog- og treindustri. NWC eies av Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU.

Virksomheten startet 1.september 2017 ved tiltredelse av nytilsatt klyngeleder, Engebret Dæhlin. NWC har kontor ved Mustad Næringspark på Gjøvik.

I oppstartsfasen har en vesentlig andel av klyngeleders aktivitet og fokus vært å bli kjent med og bygge relasjoner både blant klyngemedlemmene og ovenfor prioriterte eksterne interessenter samt innen treindustrien mer generelt. Det er vedtatt en strategi for NWC med følgende prioriterte målområder: 

 • Styrket medarbeiderkompetanse
 • Styrket FoU kompetanse
 • Økt grad av avansert industrialisering
 • Mer forsknings- og markedsbasert innovasjon

Dette danner basis for klyngens aktiviteter og prosjekter som iverksettes utover i 2018. Moelvens deltakelse i Norwegian Wood Cluster vil gi oss en plattform for utvikling sammen med flere aktører og være et viktig bidrag til konsernets FOU arbeid framover.

Produktutvikling og -innovasjon

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger. Det over 80 meter høye Mjøstårnet er under oppføring i Brumunddal. Mjøstårnet vil bli verdens høyeste trebygg, og er et resultat av kompetanse utviklet over mange år innen knutepunkter, svingninger, dynamikk og brannmotstand. Trä8-systemet, som inngår som en sentral komponent i Mjøstårnet har blitt utviklet ved Moelven Töreboda AB over flere år. Trä8 er et limtrebasert byggesystem for høye trehus. I tillegg til selve limtrekonstruksjonen hensyntar systemet moderne krav med hensyn til brannsikkerhet, akustikk og prosjekteringsmetoder. Konstruksjonene i Mjøstårnet er dimensjonert for å tåle en full utbrenning i en branncelle uten at bygget kollapser.

Mjøstårnet i Brumunddal er allerede før ferdigstillelse verdens høyeste trehus. Det ferdige bygget vil med sine drøyt 80 meter bli et internasjonalt signalbygg. (Foto: Moelven)

Innen Timber driver selskapet Moelven Profil AS produksjon av emner til dør- og vindussystemer av furu og gran. I den senere tid har etterspørselen etter emner med kjerneved økt med 30 %. For å imøtekomme markedet har selskapet etablert «kjernevedprosjeket». Kjernevedprosjektet er et pilotprosjekt som tar sikte på å ta i bruk ny røntgenteknologi for å bestemme kjerneved-andelen i furu. Prosjektet har fått økonomisk støtte av Innovasjon Norge.

I Wood er produktutvikling av stor betydning for at produkttilbudet både skal kunne følge de skiftende markedstrendene, og at produktene skal tilfredsstille de kvalitets- og funksjonalitetskrav som stilles.

Målsettingen er å kunne tilby kundene markedets beste, bredeste og mest moderne produktsortiment i tre. Innovasjonsarbeidet er delt i to hovedretninger. Den ene tar sikte på å utvikle moderne produkter som bidrar til å skape inspirasjon og nye trender hos sluttbruker. Utviklingen kan fokusere både på design, materialbruk, miljøegenskaper og foredlingsgrad. Et eksempel er overflatebehandlet kledning hvor etterspørselen har vært sterkt økende. Siden overflatebehandlingen skjer industrielt og i kontrollerte omgivelser blir produksjonsprosessen mer miljømessig bærekraftig samtidig som produktet gir økt merverdi for sluttbrukeren. Den andre hovedretningen har som målsetting å forenkle arbeidet med produktene på byggeplass. Eksempler på slike løsninger er ferdigbehandlet innvendig panel med skjult spikring, ulike golvløsninger, plateprodukter med redusert bredde for å gjøre håndtering enklere, ferdig kappede lengder osv..

Prosessutvikling og -innovasjon

Moelvenkonsernet jobber kontinuerlig med effektivisering og forbedring av prosesser i alle ledd fra innkjøp til ferdig produkt. For prosjektdelen av limtrevirksomheten er bruk av ny teknologi til bearbeiding av enkeltelementer i de bærende konstruksjonene en forutsetning for å kunne levere kompliserte systemer med høy kvalitet. For den delen av limtre som retter som mot byggevarehandelen og for videreforedlingsenhetene i Wood er logistikksystemene av stor betydning. Reduserte kostnader og miljøpåvirkning ved effektiv transport er viktig. Kundenes tilgang til et bredt produktsortiment med korte leveringstider må sikres.

For de tømmerforbrukende enhetene i Timber og Wood er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen om å ivareta verdiene som ligger i råstoffet er helt sentral med hensyn til både miljømessig og økonomisk bærekraft. Bruk av røntgenfotografering, kamerasortering, og maskinell styrkesortering er verktøy som bidrar til å optimere råstoffutnyttelsen. Ved Moelven Valåsen AB pågår et toårig prosjekt, «Det smarta digitala sågverk» hvor hensikten er å øke graden av digitalisering i sagbruket for å kunne øke skurutbytte, øke kapasiteten ved å redusere antall produksjonsstopp og redusere energiforbruket. Dette gjøres ved å øke antall sensorer i produksjonen og koble disse sammen for å kunne anvende data ytterligere. Moelven har i prosjektet på Valåsen hatt aktivt fokus på at infrastruktur, systemer, data og mønstre som utvikles og driftsettes skal være dokumentert, sentralisert og eiet av Moelven slik at dette kan videreutvikles med egne krefter og ikke minst rulles ut videre til andre enheter i Moelven Industrier. Konsernet har derfor valgt å benytte sensorteknologi, og verktøy for innsamling, avansert analyse og maskinlæring fra kjente og markedsledende produsenter. Dette støtter således en arkitektur og strategi der alle Moelvens selskaper på sikt skal kunne få nytte av og ta del i resultatene og teknologien som prosjektet har bygget første fase av. Videreutvikling og utrulling planlegges fra andre halvdel av 2018.

I 2017 ble et nytt styringssystem tatt i bruk ved flere enheter for operatørvisualisering og styring. Dette har gitt økt effektivitet og produktivitet. Videre er det etablert et pilotprosjekt for implementering av felles vedlikeholdssystem. Også her er hensikten å standardisere og koordinere denne type arbeider i økt grad. Ved siden av lønnsomhetsforbedringer fra det konkrete forbedringsarbeidet ved hver enkelt enhet, handler dette arbeidet om å utnytte den samlede kompetansen konsernet besitter, å dele denne på tvers av enheter og standardisering av løsningene som gir best resultat.

For modul- og innredningsvirksomhetene er det viktig å utnytte konkurransefortrinnet som ligger i modulkonseptet fremfor tradisjonelt byggeri: Industriell produksjon av modulene innendørs og kortere total byggetid siden flere prosesser kan gå parallelt og modulene monteres raskt på byggeplass. Utvikling og videreutvikling av tekniske løsninger for produksjon, sammenkobling av tekniske installasjoner og montering på byggeplass er viktig for å kunne drive lønnsom industriell produksjon av modulbaserte bygge løsninger og hente ut fortrinnene konseptet gir. I forbindelse med ombyggingen av produksjonsanlegget til Moelven Byggmodul AB i Säffle, ble det i samarbeid med lokale leverandører utviklet ny og forbedret produksjonsutrustning. Utnyttelse av robotiseringsteknologi, har foruten kapasitets- og effektivitetsforbedringer muliggjort store forbedringer innen HMS og logistikk. Prosjektet, som har vært svært vellykket, ble ferdigstilt våren 2017 og var bakgrunnen for at Moelven Byggmodul AB ble kåret til «Årets Leanbyggare» på Bygge-galan i Stockholm den 27. mars. Prisen deles ut av Lean Forum Bygg og tidsskriftet Byggindustrin.

Det industrielle tankesettet som har ligget til grunn for prosjektet i Säffle benyttes som mal for fremtidige tilsvarende investeringsprosjekter.

.

Moelven Byggmodul AB i Säffle ble kåret til ”Årets Leanbyggare” for 2017. Lars Hartman har stått i spissen for arbeidet med industrialisering av produksjonen, blant annet ved hjelp av robotteknologi. (Foto: Tommy Hellström)

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Moelven-konsernet tar utgangspunkt i den gjeldende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse fra oktober 2014. Styrets redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens § 3-3b er innarbeidet i beretningen om eierstyring og selskapsledelse. For ytterligere informasjon om styret og ledende ansatte vises det til note 28.

Anvendelse av årets resultat

Styrets utbyttepolitikk har som utgangspunkt at Moelvens aksjonærer skal få en forutsigbar og tilfredsstillende kontantavkastning på sin aksjeinvestering. Utbyttepolitikken gir føringer for hvor mye av overskuddet, eller eventuelt fri egenkapital i år med underskudd, som skal deles ut som utbytte. Konsernets årsresultat for 2017 var NOK 293,0 mill (179,1). Egenkapitalandelen var 41,5 prosent (38,0). Konsernet har tilstrekkelig egenkapital til å kunne dele ut utbytte i henhold til gjeldende utbyttepolicy. Basert på resultatet for 2017 og hensyntatt de normale sesongvariasjonene i konsernets kapitalbinding og egenkapitalandel foreslår styret ovenfor Generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 0,68 per aksje. Total utgjør dette NOK 88 088 073.

Morselskapet Moelven Industrier ASA, som deler ut utbytte for konsernet, hadde i 2017 et årsresultat på NOK 120,2 mill etter mottatte konsernbidrag og aksjeutbytte fra datterselskapene. Selskapet vil ha tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet til utbytteutdelingen på tilpasset tidspunkt for utbyttebeslutning.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Forutsetning om fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift, er til stede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Fremtidsutsikter

Veksten i den globale økonomien fortsetter. I Norge vokser fastlandsøkonomien mot et normalt aktivitetsnivå etter en periode med svak utvikling. I Sverige er aktivitetsnivået fortsatt høyt, selv om den sterke veksten viser tegn til utflating innen enkelte markeder.  Europa for øvrig fortsetter med en marginal positiv veksttakt.  I USA er økonomien fortsatt i bedring selv om veksttakten er noe lavere enn før. Moelven har kun unntaksvis leveranser til USA, men konsernet påvirkes likevel positivt gjennom en bedret global markedsbalanse. Veksttakten i Kina er avtagende, mens det er tegn til høyere aktivitet i Asia for øvrig. Midtøsten og Nord-Afrika er fortsatt preget av uro og offentlige reguleringer som vanskeliggjør internasjonal handel. Den underliggende etterspørselen er imidlertid god i de sistnevnte markedene.

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt.

Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene, spesielt for konsernets svenske selskaper i markeder hvor handelen skjer i EUR eller USD. Prisene i GBP har økt og kompenserer dermed for deler av marginbortfallet som følge av pundsvekkelsen etter Brexit-avstemmingen.

I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med 2017, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy, men veksten viser tegn til utflating. Også innen ROT-markedet er det fortsatt et godt aktivitetsnivå. Det forventes ingen større endringer i markedene, og i sum forventes det svenske markedet også å ligge på samme nivå som i 2017.

Tømmerlagrene og tilgangen på tømmer ved inngangen til 2018 er akseptabel med hensyn til de produksjonsplaner som foreligger.

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.

I både Norge og Sverige er det god etterspørsel etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler og aldershjem.

I Sverige er markedet for systeminnredninger sterkt i geografien knyttet til Stockholm, Gøteborg og Malmø. På norsk side er markedet i Oslo-regionen sterkt. I landet for øvrig viser markedet for nye næringsbygg nå tegn til bedring etter å ha vært vikende en periode. I både Norge og Sverige forventes fortsatt god aktivitet innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer.  For 2018 forventer styret et aktivitetsnivå og resultat på nivå med 2017. Avkastning på sysselsatt kapital ble 14,2 prosent i 2017, en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Selv om man oppnådde 14,2 prosent i 2017, er det fortsatt potensiale for å gjøre det bedre. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter derfor med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften. Styret anser at soliditet og langsiktig likviditetstilgang som tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen.

Fortsett til Årsregnskap