Note 1 Generell informasjon

Moelven Industrier ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 2, 2390 Moelv, Norge.

Konsernets virksomhet er beskrevet i styrets årsberetning.

Note 2 Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet

Konsernregnskapet til Moelven konsernet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC), som fastsatt av EU. 

Konsernregnskapet ble avlagt av styret den 14.3.2018 og ordinær generalforsamling som behandler årsregnskapet er satt til 25.4.2018.

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kostregnskap, med unntak av følgende regnskapsposter:

 • Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.
 • Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet. Dette inkluderer rentesikringsderivater, valutasikringsderivater og strømsikringsderivater.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.

Note 3 Vesentlige regnskapsprinsipper

Nedenfor presenteres de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i sammenligningstallene i konsernregnskapet.

3.1 Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet inkluderer Moelven Industrier ASA og selskaper som Moelven Industrier ASA har kontroll over. Kontroll oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, men det foretas årlige vurderinger om konsernet også har kontroll over selskap der eierandelen er under 50 %. En investor kontrollerer et foretak som det er investert i, når investor er eksponert for eller har rettigheter til variabel avkastning fra sitt engasjement i vedkommende foretak, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over foretaket som det er investert i. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.

Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av eierandelen regnskapsføres mot majoritetseiernes egenkapital.

Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og minoritetsinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av eierandelen innregnes i resultatet som gevinst eller tap. En eventuell gjenværende eierandel måles til virkelig verdi, og eventuell gevinst eller tap innregnes i resultatet som andel av gevinst/tap ved salg av datterselskap. Beløp innregnet i andre inntekter og kostnader resultatføres.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen. I Moelvens tilknyttede selskaper er eierandelene på mellom 20 % og 50 %. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Alle andre investeringer er regnskapsført i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Innregning og måling hvor utfyllende opplysninger er gitt i note 26.

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.

3.2 Nye standarder og fortolkninger

Nedenfor følger en oversikt over nye og reviderte standarder som er vedtatt, men som ikke er trådt i kraft per 14.3.2018.

Konsern Note 3 Tabell note 3.2 Nye standarder N

IFRS 9 Finansielle instrumenter

Standarden regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Pliktig ikrafttredelsestidspunkt er 1.1.2018.

Sammenlignet med IAS 39 innebærer IFRS 9 nye prinsipper for klassifisering og måling av finansielle instrumenter, nedskrivning av finansielle eiendeler og sikringsbokføring.

Det forventes ikke at overgangen til en «forventet tap modell» etter IFRS 9 vil gi vesentlige endringer.
Konsernet har en meget restriktiv kredittpolicy og har som følge av dette historisk sett hatt svært lite tap på fordringer.
Innenfor prosjektvirksomheten har prosjekter hvor det forventes tap blitt skilt ut og vist separat i regnskapet for 2017. Se note 19.

Den faktiske implementeringseffekten knyttet til finansielle instrumenter vil være avhengig av hvilke instrumenter konsernet har og de makroøkonomiske forholdene som gjelder på implementeringstidspunktet, samt vurderinger som konsernet vil gjøre i fremtiden. Moelvenkonsernet benytter kun enkle finansielle instrumenter og sikringsbokfører ikke.

Basert på de vurderinger som er gjort forventes ikke den nye standarden å påvirke konsernregnskapet på implementeringstidspunktet i vesentlig grad.

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder, som erstatter de nåværende inntektsføringsstandarder (IAS11 og IAS 18) og fortolkninger, innfører en ny modell for innregning og måling av inntekter fra salgskontrakter med kunder. Standarden trer i kraft for regnskapsår som begynner 1.1.2018 eller senere.

Den nye modellen bygger på en fem-trinns prosess, som skal følges for alle salgskontrakter med kunder for å fastlegge, når og hvordan inntekt skal resultatføres.

De vesentligste endringene i IFRS 15 i forhold til nåværende praksis er:

 • En salgstransaksjon skal innregnes som inntekt i resultatregnskapet i takt med at kontrollen (som kan skje enten på et bestemt tidspunkt eller over tid) over varen eller serviceytelsen går over til kunden (det nåværende "risk and rewards"-konseptet erstattes således av et kontrollkonsept)
 • Ny og mer detaljert veiledning for hvordan deltransaksjoner i en salgskontrakt identifiseres, samt hvordan de enkelte komponenter skal innregnes og måles
 • Nye og mer detaljert veiledning for innregning av omsetning over tid

Moelven-konsernet har gjennomført en analyse av den nye standardens forventede betydning for konsernet. Basert på analyser av konsernets nåværende produktmiks og kontrakttyper innenfor divisjonene i både Timber, Wood og Bygg, vurderer Moelven-konsernet at den nye standarden blant annet vil få mindre betydning på følgende områder:

 • De nye krav til skjønn og vurderinger av eksempelvis variabelt vederlag, identifikasjon av salgskontrakters delkomponenter mv. kan påvirke beløp og/eller tidspunkt for innregning av inntekt. Dette gjelder særlig i tilknytning til større anleggskontrakter. Det er vurdert at effekten basert på eksisterende produktmiks er minimal. I 2017 er det ikke identifisert kontrakter som vil ha slik effekt.

Konsernets øvrige inntekter, herunder salg av handelsvarer, produserte varer, tjenester og leieinntekter har konsernet vurdert at IFRS 15 ikke vil få betydning for innregning og måling.

Samlet sett er vurderingen basert på de gjennomførte analyser at effekten på innregning og måling er uvesentlig for nåværende produktmiks og kontraktstyper.

IFRS 16 Leieavtaler

IFRS 16 Leieavtaler erstatter dagens standard IAS 17 Leieavtaler, og må benyttes fra regnskapsåret 2019.

Den nye standarden vil endre Moelvenkonsernets bokføring av leieavtaler for avtalene som under IAS 17 har vært bokført som operasjonelle leieavtaler.

Per 31.12.2017 har Moelvenkonsernet bokført 52 % av resultatførte leiekostnader som finansielle leieavtaler, med balanseføring av bruksretten av leie som eiendel og betalingsforpliktelsen som finansiell forpliktelse. Den samlede finansielle forpliktelsen for leieavtaler var ved årsskiftet NOK 19,8 mill. Tilsvarende var bruksretten av leien som eiendel, bokført med NOK 18,9 mill.

For øvrig informasjon om konsernets leieavtaler, se note 9.

Etter den nye standarden skilles det ikke lenger mellom finansiell og operasjonell leie. Den nye standarden krever balanseføring av alle leieavtaler som finansiell eiendel og finansiell forpliktelse. Det er unntak for korte leieavtaler og leieavtaler hvor den underliggende eiendelen har lav verdi.

Formålet med regnskapsstandarden er å gi bedre informasjon om et foretaks rettigheter og forpliktelser, samt sikre en bedre sammenlignbarhet mellom foretak som selv eier sine driftsmidler og de som leier disse.

For Moelvenkonsernet vil den nye standarden ha betydning for bokføring av leieavtaler for biler og lokaler, samt kreve en ny vurdering av truckavtaler som i dag er bokført som operasjonell leie. Moelven eier i hovedsak all bygningsmasse med tilhørende maskinpark som benyttes i virksomheten, med et begrenset unntak ved enkeltstående enheter hvor leieavtaler må tilpasses den nye standarden. Enkelte leieavtaler inneholder flere elementer som bruksrett og tjenester. Disse må splittes i de enkelte elementene og hvert element må vurderes selvstendig. 

Effekten av den nye standarden vil påvirke EBITDA og driftsresultat, som følge av at leiekostnader flyttes fra driftskostnad til avskrivning og rentekostnad. Resultat før skatt vil ikke påvirkes over tid, men i starten av leieperioden vil kostnadene fra avskrivninger og renter overskride de faktiske leiekostnadene. Mot slutten av leieforholdet vil avskrivninger og renter være mindre enn leiekostnadene.

I balansen vil eiendeler og totalkapital øke med verdien av nåverdien av bruksretten til de innleide objektene. Tilsvarende vil gjelden øke med nåverdien av de finansielle forpliktelsene. Egenkapitalandelen vil reduseres som følge av økt totalkapital.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter vil øke etterhvert som eiendelene avskrives, mens kontantstrøm fra finansielle aktiviteter reduseres etter hvert som gjelden nedskrives. Konsernets totale kontantstrøm påvirkes ikke.

Konsernet vil benytte tilbakevirkende anvendelse av IFRS 16 uten omarbeiding av sammenligningstall og med effekt på egenkapitalens åpningsbalanse i overgangsåret. Hele effekten av overgangen til IFRS 16 tas mot åpningsbalansen for egenkapitalen i 2019.

3.3 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens kurs for balanseposter, og til transaksjonskurs for resultatposter. Som en tilnærming til transaksjonskurs er månedlige gjennomsnittskurser benyttet. Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter og kostnader. Ved en eventuell fremtidig avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper blir akkumulerte omregningsdifferanser som er henført til majoritetseierne resultatført.

3.4 Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger på varige driftsmidler, vurdering av merverdier og goodwill i tilknytning til oppkjøp, varelager, prosjektvurderinger og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Se også note 4.

3.5 Utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

Virksomhet i utlandet
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs.

Valutakursdifferanser innregnes i andre inntekter og kostnader (“OCI - Other Comprehensive Income”).

3.6 Prinsipper for inntektsføring

Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. Konserninternt salg elimineres.

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Det utslagsgivende for om et prosjekt blir klassifisert som et tilvirkningsprosjekt er at prosjektet i vesentlig grad er tilpasset kundens behov og at det vanskelig kan omsettes til andre uten store tilpasninger. I noen av selskapene måles fremdriften som påløpte kostnader i forhold til totalt estimerte kostnader, mens i noen selskaper måles fremdriften ved fakturering i forhold til kontraktssummen. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Konsernet produserer og selger energi til sluttkunder. Salget resultatføres når energien er levert og avlest hos kunden. Salg regnskapsføres basert på oppnådde priser som er kontraktspriser, men som også kan være prissikret for leveranseperioden. Det vurderes å ikke foreligge finansieringselementer i salgene. Betalingsbetingelsene for øvrig samsvarer med vanlige betingelser i markedet.

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.

Fra regnskapsåret 2018 implementeres IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder, som erstatter IAS 18 Inntektsføring. Informasjon om implementeringsperiode og konsekvenser for konsernet er beskrevet i avsnitt 3.2.

3.7 Segment

For ledelsesformål er konsernet organisert i fire forskjellige divisjoner etter produkt/tjenestespekter. Divisjonene utgjør basisen for den primære segmentrapporteringen. Finansiell informasjon vedrørende segmenter og geografisk fordeling er presentert i note 6.

I segmentrapporteringen er internfortjeneste ved salg mellom de ulike segmentene eliminert.

3.8 Lånekostnader

Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er direkte relatert til kjøp og tilvirking av et anleggsmiddel og der tilvirkningstiden er lang. Lang tilvirkningstid vil si opp mot 12 måneder. Rentekostnadene løper under byggeperioden til anleggsmiddelet balanseføres. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmidlets virkelig verdi blir det foretatt en nedskrivning.

3.9 Inntektsskatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av:

 • konserngoodwill
 • midlertidige forskjeller relatert til tilknyttede selskaper når konsernet kontrollerer når de midlertidige forskjellene vil bli reversert og det ikke er antatt å skje i overskuelig fremtid.

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

3.10 Forskning og utvikling

Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid.

3.11 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.  Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.

Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.

Avskrivninger er beregnet ved bruk av lineær metode med følgende dekomponering og avskrivningstid:

Konsern Note 3 Tabell 3.11 Varige driftsmidler N

Avskrivningstid og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring.

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

3.12 Leasing

Finansielle leieavtaler

Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Samme avskrivningstid benyttes som for selskapets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid og for eiendelens økonomiske levetid.

Operasjonelle leieavtaler

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

Fra regnskapsåret 2019 implementeres IFRS 16 Leieavtaler, som erstatter IAS 17 Bokføring av leieavtaler. Informasjon om implementeringsperiode og konsekvenser for konsernet er beskrevet i avsnitt 3.2.

3.13 Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til anskaffelseskost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til anskaffelseskost redusert for eventuell av– og nedskrivning.

Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt begrenset økonomisk levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på verdifall. Avskrivningsmetode og – periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller – periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid testes for nedskrivning minst årlig.

Immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid avskrives ikke. Levetiden vurderes årlig med hensyn til om antakelsen om ubegrenset økonomisk levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til begrenset økonomisk levetid prospektivt.

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel, såfremt disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden for hardware. Programvare avskrives normalt lineært over 3 år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare, kostnadsføres dersom ikke endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren.

3.14 Virksomhetssammenslutninger og goodwill

Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av minoritetsinteressene vises det til note 3.24. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.

Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.

Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte eiendeler og forpliktelser for klassifisering og tilordning i samsvar med kontraktbetingelser, økonomiske omstendigheter og relevante forhold på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet, med mindre det fremkommer av IFRS 3 at andre måleregler skal benyttes.

Merverdiallokeringen ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet dersom dette presiseres ved oppkjøpet. Minoritetsinteressene beregnes til minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld.

Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer på tidligere eierandeler resultatføres.

Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av minoritetsinteressene og virkelig verdi av tidligere eide eierandeler, med fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall.

Hvis nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet overstiger vederlaget (negativ goodwill) vil differansen inntektsføres på oppkjøpstidspunktet.

3.15 Offentlige tilskudd

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid. Investeringstilskudd innregnes enten ved at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.

3.16 Finansielle instrumenter

I overensstemmelse med IAS 39 Finansielle instrumenter- Innregning og måling klassifiseres finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser.

Finansielle instrumenter som holdes i første rekke med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, finansielle instrumenter som inngår i en portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, eller derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrumenter er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. Finansielle garantikontrakter måles til det høyeste av det som følger fra IAS 37 Avsetninger, betingede eiendeler og forpliktelser og IAS 18 Inntekter, med mindre kontraktene kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor konsernet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall, med unntak av de instrumentene som virksomheten utpeker som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg, eller som møter kriteriene for å inngå i kategorien utlån og fordringer.

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som konsernet har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg.

Alle andre finansielle eiendeler er klassifisert som tilgjengelig for salg.

Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser.

Finansielle instrumenter holdt til forfall er inkludert i finansielle anleggsmidler, om ikke innløsningsdato er innen 12 måneder etter balansedato. Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handelsformål klassifiseres som omløpsmidler. Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg presenteres som omløpsmidler dersom ledelsen har bestemt å avhende instrumentet innen 12 måneder fra balansedagen.

Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi, som observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg.

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre inntekter og kostnader inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført.

Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål eller som er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet resultatføres og presenteres som finansinntekt/-kostnad.

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten fradrag for transaksjonskostnader.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrøms beregning eller andre verdsettelsesmodeller.

En analyse av virkelig verdi av finansielle instrumenter og ytterligere detaljer om målingen av disse er gitt i note 26.

Fra regnskapsåret 2018 implementeres IFRS 9 Finansielle instrumenter, som erstatter gjeldende IAS 39 Finansielle instrumenter- Innregning og måling. Informasjon om implementeringsperiode og konsekvenser for konsernet er beskrevet i avsnitt 3.2.

3.17 Sikring

Konsernet gjennomfører økonomiske sikringstransaksjoner. Men ut fra en vurdering av kost nytte opp mot sikringsbokføring ihht IAS 39 er det besluttet at konsernet ikke gjennomfører sikringsbokføring.

3.18 Derivater som ikke er sikringsinstrumenter

Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende.

Et innebygd derivat separeres fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat hvis og bare hvis alle følgende forutsetninger er oppfylt:

 • De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen ved det innbygde derivatet ikke er nært relatert til de økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til vertskontrakten.
 • Et separat instrument med de samme betingelser som det innebygde derivatet ville tilfredsstilt definisjonen av et derivat.
 • Det kombinerte instrumentet (hovedkontrakt og innebygd derivat) ikke blir målt til virkelig verdi med endringer i verdien innregnet i resultatet. 

3.19 Nedskrivning av finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet.

Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som inntekt.

Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, skal nedskrivningen reverseres over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

3.20 Varelager

Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable kostnader og faste kostnader som kan allokeres basert på normal kapasitetsutnyttelse.

3.21 Prosjekter

Byggsystem-divisjonen består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter). For prosjekter anvender Moelven i hovedsak løpende inntektsføring, basert på forventet sluttresultat. Dette innebærer at det foretas inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet, basert på fullføringsgrad.

Tilleggskrav og omtvistede beløp inntektsføres normalt ikke før det er oppnådd enighet eller foreligger rettskraftig dom. Det inntektsføres imidlertid en andel av kravet dersom forventet utfall har sannsynlighetsovervekt. Det foretas avsetning for reklamasjonsarbeid basert på historiske erfaringer og identifiserte risikoforhold. Garantitiden er normalt fra tre til fem år.

For prosjekter som forventes å gi tap, blir hele tapet resultatført så snart det er identifisert. Utgifter vedrørende anbud og andre forberedelser kostnadsføres løpende.

For prosjekter i fremmedregi foretas det månedlig fakturering, med betaling pr. 30 dager. Faktureringen skjer normalt i takt med utførelsen av arbeidet, men man har også betalingsplaner som ikke samsvarer med fremdriften.

For prosjekter foretas det periodisering av både inntekter og kostnader. Opptjent inntekt som ikke er fakturert, føres under posten "Utført, ikke fakturert". Fakturert inntekt som ikke er opptjent (framtunge betalingsplaner) føres under posten "Forskudd fra kunder" under annen kortsiktig gjeld, se note 19.

Kostnadsperiodiseringer (Påløpt, ikke bokført) føres som leverandørgjeld, mens avsetninger for reklamasjonsarbeid på avsluttede prosjekter føres som reklamasjonsavsetninger mv.

En del av utestående fordringer er sikret i form av bankgarantier eller annen form for sikkerhet. Det anses ikke å være kredittrisiko knyttet til offentlige kunder. Det vises til note 5 Finansiell risikohåndtering.

Det vises til note 19 Prosjekter under utførelse, note 18 Kundefordringer og andre fordringer, note 25 Annen kortsiktig gjeld og note 24 Garantiavsetninger.

Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres.

Fra regnskapsåret 2018 implementeres IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder, som erstatter gjeldende IAS 11 Anleggskontrakter. Informasjon om implementeringsperiode og konsekvenser for konsernet er beskrevet i avsnitt 3.2.

3.22 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp, og med maksimal løpetid på 3 måneder.

I kontantstrømoppstillingen er kassakreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter.

3.23 Egenkapital

Egne aksjer
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i egenkapital. Pålydende av egne aksjer presenteres på egen linje under aksjekapitalen, mens vederlag utover pålydende reduserer annen egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført, men føres mot egenkapitalen.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.

Annen egenkapital

Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter.

Valutaforskjeller på pengeposter (gjeld eller fordring) som i realiteten er en del av et selskaps nettoinvestering i en utenlandsk enhet inngår også som omregningsdifferanser.

Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.

3.24 Ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser)

Minoritetsinteresser i konsernregnskapet utgjør minoritetens andel av balanseført verdi av egen­kapital. Ved oppkjøp måles minoritetsinteresser til deres forholdsmessige andel av identifiserbare eiendeler og gjeld.

Datterselskapets resultat, samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader, er henførbare til eiere av morforetaket og minoritetsinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til minoritetsinteressene selv om dette fører til en negativ minoritetsinteresse

3.25 Ansatte ytelser

Konsernets norske selskaper:

Alle norske selskaper har kollektive innskuddsbaserte pensjonsordninger. Innskuddsordningen inneholder en risikodekning for uførhet. Pensjonspremien utgiftsføres løpende. Selskapets kollektive ytelsesordning ble avsluttet i 2015 med utsteding av fripoliser. Alle nytilsatte inngår i innskuddsordningen. Det gjenstår et fåtall ytelsesbaserte ordninger for et begrenset antall personer. De lukkede ordningene er ytelsesplaner som gir de ansatte rettigheter til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Ytelsene er basert på antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder.

Konsernets utenlandske selskaper:

Mange av konsernets utenlandske selskaper gir sine ansatte et pensjonstilbud ut fra avtalte individuelle innskuddsbaserte pensjonsplaner. I Sverige inngår de fleste ansatte i en kollektiv tjenestepensjonsavtale. Ordningene er definert som en flerforetaksplan («multi-employer plan»). Tjenestemenn født før 1979 inngår i en ITP løsning (Individuell Tjeneste Pensjon) som også er definert som en ytelsesplan. På grunn av manglende mulighet for pålitelig måling av ytelsesnivået innenfor disse planene er det ikke tilstrekkelig med informasjon på individbasis til å regnskapsføre planene som ytelsesordninger. Planene er regnskapsført som om de er innskuddsbaserte ordninger. Tjenestemenn som er født etter 1979 inngår i en ITP ordning som er definert som premiebasert og er derav regnskapsmessig behandlet som innskuddsbaserte ordninger.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) innregnes mot andre inntekter og kostnader (OCI). Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Gevinster og tap på avkortning eller oppgjør av en ytelsesbasert pensjonsordning innregnes i resultatet på det tidspunkt avkortningen eller oppgjøret inntreffer.

En avkortning inntreffer når konsernet vedtar en vesentlig reduksjon av antall ansatte som omfattes av en ordning eller endrer vilkårene for en ytelsesbasert pensjonsordning slik at en vesentlig del av nåværende ansattes fremtidige opptjening ikke lenger kvalifiserer til ytelser eller bare kvalifiserer til reduserte ytelser.

Innskuddsbasert pensjonsordning
Det ble i 2015 foretatt en omdanning av ytelsesbaserte ordninger til innskuddsbaserte ordninger for alle norske ansatte i Moelven. Tilskuddet til pensjonsordningen utgjør fra 3,6 % til 21,7 % av lønn. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

3.26 Avsetninger

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Beregning av avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en sannsynlighetsvekting av mulige utfall.

Avsetning for restruktureringskostnader innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

3.27 Betingede forpliktelser og eiendeler

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst i note om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.

En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at en fordel vil tilflyte konsernet.

3.28 Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Valutakurser

Følgende valutakurser mot norske kroner (NOK) er benyttet ved konsolideringen av konsernregnskapet.

Konsern Note 3 Tabell end Valutakurser N

Resultatkurs er en gjennomsnittskurs for året.
Balansekurs er sluttkursen per 31.12.

Note 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til IFRS har selskapets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

 •     Verdsettelse og avskrivninger på varige driftsmidler
 •     Verdsettelse av varelager
 •     Virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser ved oppkjøp
 •     Prosjektvurderinger

Forventet brukstid på selskapets produksjonsutstyr er påvirket av den teknologiske utvikling og lønnsomheten til anlegget. Valg av avskrivningsperiode er en skjønnsmessig vurdering.

Varelageret i datterselskapene må ved indikasjoner på verdifall testes mot verdifall. Da blir bokført verdi sammenlignet mot beregnet netto salgsverdi. Beregningen er skjønnsmessig og mange forutsetninger må tas stilling til av ledelsen.

Selskapets balanseførte goodwill og immaterielle eiendeler vurderes årlig for nedskrivning. Se note 10 b for nedskrivningsvurdering av immaterielle eiendeler. Virksomheten er i stor grad påvirket av konjunkturer som medfører vesentlige svingninger i virkelig verdi av virksomheten. Særlig er konsernet påvirket av utviklingen i eksportmarkedene i Europa og Afrika, samt i de skandinaviske byggekonjunkturene. Valutakurser og markedsrenter påvirker også verdsettelsen. Verdsettelsene av de ulike etablerte segmentene vil naturlig variere innenfor et intervall på +/- 20 %. For virksomheter i umodne markeder kan intervallet være større. Moelven må fordele kostpris for ervervede virksomheter på ervervede eiendeler og overtatt gjeld basert på anslått virkelig verdi. Verdivurderingene forutsetter at ledelsen gjør betydelige vurderinger ved valg av metode, estimater og forutsetninger. Vesentlig oppkjøpte immaterielle eiendeler som Moelven har innregnet, omfatter kundebase og goodwill. Forutsetninger som legges til grunn for vurdering for immaterielle eiendeler, omfatter, men er ikke begrenset til, anslått gjennomsnittlig levetid på kundeforholdet basert på kundeavgang. Forutsetninger som legges til grunn for verdifastsettelse av eiendeler omfatter, men er ikke begrenset til, gjenanskaffelseskost for varige driftsmidler. Ledelsens beregninger av virkelig verdi er basert på forutsetninger som antas å være rimelige, men som har en iboende usikkerhet, og som følge av dette kan de faktiske resultatene avvike fra beregningene.

Prosjektvurderingene er avhengige av skjønnsmessige vurderinger som fullføringsgrad, forventet sluttstatus, eventuelle tapsprosjekter, garantiforpliktelser og reklamasjoner. Ledelsen i datterselskapene innenfor Byggsystemer benytter blant annet erfaringstall i utøvelsen av beregningene.

Note 19 viser oppstilling for prosjekter under utførelse.

Note 5 Finansiell risikohåndtering

Risikohåndteringsprinsipper og -prosesser

Virksomheten til Moelven-konsernet medfører ulike former for finansiell risiko, og konsernet har utformet en finanspolicy som har til hovedformål å redusere risiko samt å skape forutsigbare rammebetingelser for den industrielle virksomheten. Finansielle risiko administreres av finansavdelingen ved Moelven Industrier ASA på en kostnadseffektiv måte. Den vedtatte policyen skal minimere de potensielt negative effektene som finansmarkedene kan ha på konsernets kontantstrøm. De finansielle retningslinjene er i hovedsak basert på at det er den industrielle virksomheten, fremfor finansielle transaksjoner, som skal ivareta lønnsomheten. Finansiell risikohåndtering ivaretas av konsernets sentrale finansavdeling i samarbeid med de ulike driftsenhetene. De viktigste finansielle risikoene og prinsippene for håndtering er beskrevet nedenfor.

5.1 – Finansiell markedsrisiko

Markedsrisikoen er risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Markedsrisiko kan deles inn i tre grupper: valutarisiko, renterisiko og annen prisrisiko.

5.1.1 – Valuta - transaksjonsrisiko

Med transaksjonsrisiko menes den valutarisiko som skyldes muligheten for kursendringer i perioden mellom tidspunktet en transaksjon i fremmed valuta inngås, til det tidspunktet oppgjøret skjer. Om lag 15 % av konsernets driftsinntekter kommer fra markeder utenfor Skandinavia, og medfører således valutarisiko. Virksomhetene importerer råstoff og ferdigvarer til både Sverige og Norge. Det er også en betydelig handel både konserninternt og –eksternt mellom Sverige og Norge. De viktigste valutaene er EUR, GBP og SEK, men Moelven-konsernet er i tillegg eksponert for USD, CAD og CHF.

I henhold til konsernets finanspolicy skal kontantstrømsvingninger som følge av variasjoner i valutakurser holdes innenfor et definert utfallsområde gjennom bruk av sikringsinstrumenter. I hovedsak benyttes valutaterminer. All sikring i konsernet skal gjøres av konsernet sentrale finansavdeling på Moelv, både internt for konsernselskapene og nettoeksponeringen eksternt. Norske datterselskaper sikrer mot NOK, svenske mot SEK. Resultater fra svenske datterselskaper inngår som en del av nettoinvestering i utenlandske datterselskaper og valutasikres etter gjeldende finanspolicy ikke.

Nettoeksponeringer i valuta sikres mot kurssvingninger etter følgende hovedprinsipper:

 • Forpliktelser i valuta skal sikres med minst 90 prosent ved avtaleinngåelse. Dette gjelder hovedsakelig investeringsprosjekter hvor maskiner og utstyr kjøpes fra utlandet.
 • Forventet netto eksponering de kommende 24 måneder skal sikres innenfor definerte maksimum- og minimumsnivåer som blir lavere jo lenger ut i tid kontantstrømmen forventes å oppstå.

På grunn av de sikringsstrategiene som er valgt, må endringene i valutakursene være varige for at det skal få full effekt for konsernets lønnsomhet. I sikringsperioden kan det gjøres operative tilpasninger som kompenserer for de eksterne endringene.

Sensitivitet - valuta

Tabellen under viser transaksjonsvolumet for hovedvalutaene i 2017 og 2016. Konsernet benytter ikke sikringsbokføring, og egenkapitaleffekten av endrede markedsverdier for valutasikringene tilsvarer derfor resultateffekt etter skatt. Effektene av endret konkurransekraft som følge av valutakursendringer er ikke inkludert i sensitivitetsanalysen.

Konsern Note 5 Transaksjonsrisiko tabell 5.1 N

I tillegg til eksponeringen som er vist i tabellene ovenfor har konsernet en årlig eksponering i SEKNOK tilsvarende omkring 132 mill. Eksponeringen skyldes netto eksport fra svenske konsernselskaper til Norge, og valutasikres på vanlig måte på selskapsnivå. Siden en stor andel av konsernet samlede produksjon skjer i Sverige, har konsernet også betydelige driftskostnader i Sverige. Netto resultat fra svenske datterselskaper inngår i opptjent egenkapital, og den valutarisiko som oppstår i forbindelse med disse enhetenes driftsinntekter og kostnader hensyntas risikomessig sammen med omregningsrisikoen for egenkapitalen.

Tabellen nedenfor viser sensitivitet på resultat før skatt for valutakursendringer når alle andre forhold holdes uendret. Beregningene er gjort basert på at kursendringen er konstant for hele året. Effekten av valutasikringer, markedsverdiendring av finansielle sikringsinstrumenter og revaluering av balanseposter er ikke hensyntatt.                        

Konsern Note 5 Markedsverdi av finansielle instrumenter tabell 5.1.1a N

Markedsverdien av finansielle derivater benyttet til valutasikring avhenger av balansedagens kurs i forhold til sikringskursene som er oppnådd. Endret markedsverdi vil medføre en urealisert gevinst eller tap som resultatføres som finanspost. Tabellen nedenfor viser hvordan resultat før skatt ville blitt påvirket av en endring i balansedagens kurs.

Beregningen er gjort på grunnlag av faktiske sikringsvolumer i de angitte valutaene per 31.12.2017.

Konsern Note 5 Resultat før skatt tabell 5.1.1b N

5.1.2 – Valuta omregningsrisiko

Med omregningsrisiko menes i denne sammenheng valutarisiko knyttet til at balansen inneholder poster som er denominert i fremmed valuta. For konsernselskapene blir denne omregningsrisikoen eliminert ved at finansiering skal skje i samme valuta som eiendelene bokføres.

Av konsernets totale balanse er rundt halvparten knyttet til virksomhet i Sverige. Balansetallene vil derfor påvirkes av kursforholdet mellom svenske og norske kroner. Egenkapitalen er for en stor del sikret mot dette ved at aksjeinvesteringen i de fleste av konsernets svenske datterselskaper er finansiert i svenske kroner.

Tabellen nedenfor viser effekten på konsolidert egenkapital ved en endring i balansedagens kurs på +/- 10 prosent:

Konsern Note 5 Valutaendring tabell 5.1.2 N

5.1.3 – Renterisiko

Renterisiko er risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrentene. Konsernets netto rentebærende gjeld gir grunnlag for renterisiko. Konsernselskapene skal finansieres med lån fra morselskapet i den valuta som er datterselskapets lokale valuta. I all hovedsak betyr dette enten NOK eller SEK. Alle eksterne låneopptak gjøres av morselskapet, som også foretar rentesikring i henhold til finanspolicyen. Sikringsinstrumenter som kan benyttes er ordinære rentebytteavtaler, FRAer og sammensatte swaper av typer som normalt benyttes til slike formål. Som mål på omfanget at rentesikringen benyttes durasjon beregnet samlet for utestående gjeld og sikringsforretninger. Samlet durasjon skal være minimum 12 md og maksimum 60 md. Det skal ikke inngås rentesikringsavtaler med en løpetid på mer enn 10 år.

Konsernets gjennomsnittlige netto rentebærende gjeld i 2017 var NOK 940,9 mill (1 143,0). Dersom hele gjelden hadde vært uten rentesikring ville en endring i rentenivået på ett prosentpoeng medført en endring i konsernets finansieringskostnad på NOK 9,5 mill. I henhold til finanspolicyen er imidlertid deler av gjelden sikret mot rentesvingninger gjennom bruk av finansielle sikringsinstrumenter. Hovedsakelig benyttes rentebytteavtaler hvor flytende rente byttes mot fast rente. Ved utgangen av 2017 var sikringsandelen 63,5 prosent. Urealiserte markedsverdiendringer for renteinstrumentene bokføres over finansresultatet, men påvirker ikke kontantstrømmen. Den urealiserte markedsverdien for renteinstrumentene knytter seg til gjenværende løpetid på instrumentet, som i henhold til konsernets finanspolicy kan være inntil 10 år.

Estimert effekt på resultat før skatt ved en endring i rentenivå og rentekurver frem i tid er vist i tabellen nedenfor. Konsernet benytter ikke sikringsbokføring, og egenkapitaleffekten er derfor lik resultateffekt etter skatt.

Konsern Note 5 Renterisiko tabell 5.1.3 N

5.1.4 Annen prisrisiko

Annen prisrisiko er risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller framtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser (bortsett fra endringer som skyldes renterisiko eller valutarisiko), uansett om disse endringene forårsakes av faktorer som er spesifikke for det enkelte finansielle instrumentet eller instrumentets utsteder, eller av faktorer som påvirker alle tilsvarende finansielle instrumenter som omsettes i markedet.

Prisene på elektrisk kraft er en viktig faktor som påvirker konsernets lønnsomhet. Via konsernets strømleverandører kjøpes det årlig inn cirka 230 GWh elektrisk kraft på kraftbørsen Nasdaq OMX.

I henhold til konsernets finanspolicy skal behovet for elektrisk kraft sikres mot prissvingninger for å sikre stabilitet og forutsigbarhet. Forventet kraftbehov prissikres innenfor gitte maksimums- og minimumsrammer gjennom terminhandel på Nasdaq OMX med en sikringshorisont på maksimalt 5 år.

Prisen på elektrisk kraft er denominert i EUR. Konsernets kraftkostnad påvirkes derfor både av prisendringer og av valutakursendringer. På bakgrunn av Finanstilsynets uttalelser i 2016 vedrørende langsiktige leveranseavtaler av kraft, blir den delen av markedsverdiendringen for kraftsikringene som kan henføres til valutakursendringer behandlet som et innebygd valutaderivat. Verdien inngår i konsernets regnskap, mens selve leveranseavtalene iht. IAS 39 er holdt utenfor. Verdien pr 31.12.2017 utgjorde minus NOK 1,0 mill (pluss 0,6 mill.) Konsernets årlige elkraftforbruk har vært relativt stabilt, sett bort fra økning forårsaket av virksomhetsovertakelser.

Regnskapsmessig behandling av kraftsikringene er ulik i Norge og Sverige. Sikring av kraftforbruk i Norge faller inn under unntaksreglene om innkjøp til eget bruk i IAS 39, og regnskapsføres derfor først når kraftleveransen skjer. For sikringene i Sverige balanseføres markedsverdien på rapporteringstidspunktet, og verdiendring føres over resultatet.

Tabellen nedenfor illustrerer effektene på resultat før skatt ved en endring i kraftprisen på +/- 1 EUR per MWh ved ulike kursnivåer for EURNOK.

Konsern Note 5 tabell annen prisrisiko 5.1.3b N

Effekten på resultat før skatt av valutakursendringer på det samlede forbruket per år der vist i tabellen under:

Konsern Note 5 tabell 5.1.3c N

Tabellen under viser sensitivitet for endringer i prisnivået for el.terminer på Nasdaq OMX. Det er tatt utgangspunkt i sikret volum per 31.12.2017 og forutsatt at hele priskurven for terminkontraktene endres med 1 EUR/MWh.

Konsern Note 5 tabell 5.1.3d N

5.1.5 – Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet får vanskeligheter med å oppfylle finansielle forpliktelser med oppgjør i kontanter eller en annen finansiell eiendel. Konsernets fremmedkapitalfinansiering består av en langsiktig trekkfasilitet med forfall i juni 2020, samt kortsiktige kredittrammer i banksystemene. Den langsiktige låneavtalen ble inngått i juni 2016, og omfatter to trekkrammer på henholdsvis NOK 850 mill og SEK 750 mill. Opprinnelig hadde avtalen 3 års løpetid, med mulighet til å be om forlengelse med 1 år inntil 2 ganger i løpet av avtalens 2 første leveår. I andre kvartal 2017 ble den første av disse to mulighetene benyttet, og avtalens forfall ble endret fra juni 2019 til juni 2020. Beslutningen om å be om ytterligere forlengelse av avtalen vil bli fattet i løpet av mars/april 2018. Til avtalen er det knyttet alminnelige misligholdsklausuler om minimum egenkapitalandel på 33 prosent, netto egenkapitalverdi på NOK 1,1 mrd. og gjeldsgrad på maksimalt 1,0. Per 31. desember 2017 var konsernets nøkkeltall bedre enn de avtalte nivåene. I tillegg til den langsiktige trekkfasiliteten har konsernet i sine banksystemer også kredittrammer på NOK 312 mill som fornyes årlig. Per 31. desember 2017 var det plassert NOK 30,9 mill i banksystemene. Langsiktige kontantstrømprognoser blir utarbeidet i forbindelse med strategi- og budsjettprosessen. Finansavdelingen overvåker det langsiktige likviditetsbehovet for å sikre at konsernet har tilstrekkelig langsiktig finansiering til å kunne gjennomføre drift og utvikling av konsernet i henhold til gjeldende strategiplan.

Kortsiktige kontantstrømprognoser utarbeides på selskapsnivå og blir ukentlig rapportert til konsernets finansavdeling som aggregerer prognosene og overvåker konsernets samlede likviditetsbehov. Basert på prognosene sørger finansavdelingen for at konsernet har tilstrekkelig og rimeligst mulig likviditet tilgjengelig til å møte driftsmessige forpliktelser. Overskuddslikviditet benyttes til å innfri langsiktig gjeld. Kortsiktige plasseringer foretas derfor kun unntaksvis.

Som følge av årlige sesongvariasjoner i råstofftilgang og markedsaktivitet, varierer konsernets arbeidskapital med NOK 300 – 400 mill. fra høyeste punkt i mai/juni til det laveste i november/desember.

Forfallsstruktur

Konsern Note 5 Tabell 5.1.4a N

Tabellen over viser ikke kontantstrømmer fra leverandørgjeld, øvrig rentefri gjeld og kontantstrøm fra valutaderivater. Oversikt over nominell verdi av finansielle derivater er presentert i note 26.3

Konsern Note 5 Tabell 5.1.5 N

Langsiktig rentebærende gjeld per valuta:

Konsern Note 5 Tabell 5.1.4b N

Lån sikret med pant i eiendeler:

Konsern Note 5 Tabell 5.1.4c Lån sikret N

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:

Konsern Note 5 Bokført verdi tabell 5.1.4d N

5.1.6 – Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko er risikoen for at det oppstår vanskeligheter med å sikre tilstrekkelig fremmedkapitalfinansiering. I henhold til konsernets finanspolicy skal gjenværende løpetid på konsernets hovedfinansiering være minimum 1 år. Konsernet baserer sin langsiktige finansiering på syndikerte lån plassert hos noen få utvalgte finansinstitusjoner som har hatt et tett samarbeid med konsernet over lengre tid. Bakgrunnen for dette er betydningen av finansinstitusjonenes satsning på tremekanisk industri, kombinert med bransjekompetanse og kjennskap til risikoprofil, samt sesong- og konjunkturvariasjoner. Dagens finansiering er tatt opp med negativ pantsettelseserklæring og med misligholdsklausuler knyttet til nøkkeltall fra balansen. Låneavtalene inneholder ikke resultatavhengige misligholdsklausuler.

5.1.7 – Kredittrisiko

Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med oppgjør frem i tid. For Moelvenkonsernet gjelder dette hovedsakelig transaksjoner med kunder og leverandører, i tillegg til handel med finansielle derivater samt innskudd i banker og finansinstitusjoner.

Konsernet gjør som hovedregel finansielle transaksjoner kun med finansinstitusjoner som deltar i den langsiktige finansieringen av konsernet. Ingen av disse har en kredittrating som er dårligere enn A hos de største ratingbyråene. Konsernet har tilsvarende prinsipp når det gjelder bankinnskudd og kjøp av finansielle tjenester.

I henhold til konsernets finanspolicy skal kreditt kun gis mot tilfredsstillende sikkerhet. Hovedsakelig innebærer dette kredittforsikring eller garantier, men det benyttes også remburser, LC, forskuddsbetalinger og motregning. Konsernets rammeavtaler for kredittforsikring og garantier er gjort med motparter som er anerkjent i markedet og som har kredittrating A.

I enkelte tilfeller er det ikke mulig å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for kredittsalg. Det er derfor opprettet en rutine for intern fastsettelse interne kredittgrenser og oppfølging av kredittsalget.

Av konsernets samlede balanseførte fordringsmasse fordeler bruken av de ulike formene for sikring mot kredittrisiko seg slik:

Konsern Note 5 Bokført verdi tabell 5.1.4d N

5.2 – Risiko knyttet til kapitalforvaltning

Konsernets målsetting for kapitalforvaltningen er:
- Å sikre grunnlaget for fortsatt god drift og gjennom det bidra til å gi en tilfredsstillende og forutsigbar avkastning til eierne.
- Å sørge for tilstrekkelig finansielt handlingsrom til å nå de fastsatte målsettinger om lønnsom vekst og utvikling av konsernet.
- Å holde kapitalkostnadene så lave som mulig.                          

Hovedregelen i konsernets utbyttepolitikk tilsier et kontantutbytte tilsvarende 50 prosent av resultat etter skatt, dog minimum 40 øre per aksje. Hensynet til selskapets finansielle stilling og andre kapitalkilder må alltid være tilfredsstillende ivaretatt.

Målsatt egenkapitalandel er minimum 40 prosent, et nivå som er hensiktsmessig med tanke på de konjunktursvingninger man har sett de senere årene. I tillegg har Moelvens virksomhet et sesongmessig syklisk behov for arbeidskapital som gir store variasjoner i egenkapitalandelen.

Konsernet har en målsetting om et gjeldsgradsnivå på 0,50 for en sesongmessig normalbalanse. I henhold til gjeldende låneavtale kan gjeldsgraden ikke overstig 1,00. Gjeldsgraden beregnes ved at netto rentebærende gjeld deles på egenkapitalen.

Konsern Note 5 Tabell 5.2 Risiko knyttet til kapitalforvaltning N

Note 6 Driftssegmenter

6.1 – Hovedtall for konsern og driftssegmenter

Kriterier for inndeling i divisjoner

Divisjonene er inndelt etter Moelvens tre kjernevirksomheter; Timber (industrivare), Wood (byggevare) og Byggsystemer (prosjekt). I tillegg er det et rapporteringsområdet "Øvrige" der de resterende enhetene inngår. Divisjonene er bygget opp omkring selvstendige datterselskaper med aktiviteter klart definert innenfor divisjonene. Alle transaksjoner mellom divisjonene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndelingen i divisjoner avviker fra den formelle juridiske eierstruktur.

Konsernledelsen utgjør konsernets øverste administrative beslutningstaker. Driftssegmentene styres etter deres særegenhet.

Segmentene er inndelt etter hvem som er kundene. Timber leverer hovedsakelig til industrikunder, Wood leverer hovedsakelig til handelskunder/byggevarekjeder og Byggsystemer leverer hovedsakelig kundetilpassede produkter og tjenester til prosjektkunder/entreprenører. Øvrig virksomhet består hovedsakelig av tjenesteytende virksomhet for Moelvens industrivirksomhet gjennom virkesforsyning og omsetning av flis- og energiprodukter og i tillegg konsernets morselskapsfunksjoner.

Spesielt mellom segmentene Timber og Wood er det mye samarbeid og salg av varer gjennom et ordinært kunde og leverandørforhold. Det foreligger samarbeid gjennom kunde leverandørforhold mellom alle segmentene. Transaksjoner mellom segmentene avtales på vilkår etter prinsippet om armlengdes avstand. Inntekter fra kunder utenfor segmentet blir rapportert til konsernledelsen etter samme prinsipper som i konsolidert resultatregnskap.

På et overordnet nivå styres divisjonene / segmentene etter fokus på følgende nøkkeltall: Salgsinntekter, driftsmarginer, netto driftskapitalbinding, sysselsatt kapital og avkastning på sysselsatt kapital, rentebærende gjeld og investeringer. I tillegg følges utviklingen i sykefravær og skadestatistikker nøye.

Regnskapsprinsipper som ligger til grunn for segmentrapporteringen er de samme som ligger til grunn for konsernregnskapet og er beskrevet i note 3.

Konsern Note 6 Driftssegmenter tabell Hovedtall 6.1a N

Avstemming mellom rapporterte segmenter driftsinntekter, resultat før skatt, eiendeler og gjeld og andre vesentlige forhold.

Konsern Note 6 Driftssegmenter tabell Avstemming 6.1b N

6.2 – Geografiske segmenter

Ved presentasjonen av geografiske segmenter vises driftsinntekter basert på geografisk lokasjon av kundene.

Konsern Note 6 Driftssegmenter tabell Geografiske segmenter 6.2a N

Ingen kunder står for mer enn 10 % av inntektene.

Presentasjonen av antall ansatte, anleggsmidler, sysselsatt kapital og investeringer vises basert på geografisk lokasjon av eiendelene.

Konsern Note 6 Driftssegmenter tabell Presentasjonen av antall 6.2b N

Note 7 Salgsinntekter

Konsern Note 7 Salgsinnteker N

I salgsinntekter for konsernet er det eliminert for interne leveranser og tjenester mellom konsernselskapene for NOK 6 540 mill. (NOK 6 365 mill).

Note 8 Varige driftsmidler

Konsern Note 8 Varige driftsmidler tabell N

Ordinære avskrivningstider står opplyst i note 3.11

8.2. Nedskrivninger

Resultatet for 2017 er belastet med en nedskrivning på NOK 17,6 mill som følge av omstruktureringen av Moelven Norsälven AB. Resultatet for 2016 er belastet med en nedskrivning på NOK 16,5 mill som følge av omstruktureringen av Moelven Tom Heurlin AB. Nedskrivningen av den kontantgenererende enhentens verdier er i sin helhet innregnet i resultatet og gjenvinnbart beløp er beregnet til bruksverdi.

Midlertidig ute av drift 

For 2017 er det et anlegg til bokført verdi av NOK 3,5 mill som er midlertidig ute av drift. Anlegget er ikke nedskrevet da driftssetting vurderes løpende.

Note 9 Leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler

Konsernet har hatt kostnader til operasjonell leasing som beløper seg til MNOK 12,2 i 2017. Tilsvarende beløp i 2016 var MNOK 18,4.

Minimumsbetalinger for operasjonell leasing

Konsern Note 9 Leasing tabell Operasjonell leasing 9.1 N

Finansielle leieavtaler

Leieavtaler der det vesentligste av risikoer og fordeler er overført til et selskap i konsernet er bokført som finansiell leasingavtale. Se ytterligere informasjon i note 3.

Minimumsbetalinger for finansiell leasing

Konsern Note 9 Leasing tabell Finansiell Leasing 9.2 N

Note 10 Immaterielle eiendeler

10 a - Immaterielle eiendeler

Konsern Note 10a immaterielle eiendeler tabell N

10 b - Nedskrivning av goodwill

Balanseført goodwill i konsernet utgjør per 31.12.2017 NOK 13,3 mill. Denne er knyttet til oppkjøpene av Sør-Tre Bruk AS, Granvin Bruk AS og Eco Timber AS som ble gjennomført i 2010. Disse tre oppkjøpte selskapene ligger alle i Wood-divisjonen og det er divisjonens virksomhet som er ansett for å være den kontantstrømsgenererende gruppen som goodwillen skal testes mot.

Konsern Note 10b Nedskrivningstest av goodwill tabell 10b.1 N

Goodwill er testet på det nivå som konsernledelsen overvåker, noe som tilsier at det er grupper av kontantgenererende enheter (KGE).

Gjennvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av divisjonens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede framtidige kontantstrømmer etter skatt, diskontert med en relevant diskonteringsrente etter skatt som hensyntar løpetid og risiko.

Fremskrivning av kontantstrømmer er basert på budsjetter godkjent av ledelsen for de fire første årene. Kontantstrømmene er fastsatt med utgangspunkt i historiske tall, men hvor det er lagt inn en forventningen om moderat vekst i totalmarkedet, vår markedsandel og prisene på våre produkter. Etter ledelsens oppfatning er dette rimelig å anta da det skjer en betydelig utvikling av nye produkter og teknologier innen disse områdene. Netto forventes det forbedringer av driftsmarginene. Når det gjelder anleggsmidler og produksjonskapasitet for øvrig er det ledelsens oppfatning at disse har en kapasitet som vil kunne håndtere den fremtidige veksten. Etter fireårsperioden er det lagt inn et forsiktig anslag på 2,5 % nominell vekst i netto kontantstrømmer.

Det er beregnet et vektet avkastningskrav på 8,0 %. Dette er basert på en risikofri rente på 1,6 %, en risikopremie på 5,9 %, en egenkapitalbeta på 1,2 og en likviditetspremie på 3,0 %. I tillegg er dette vektet opp mot den langsiktige lånerenten som er 3,2 % etter skatt.

Det var ingen nedskrivning av goodwill 2016 og 2017. Det er i 2016 solgt et selskap som hadde NOK 3,6 mill i goodwill fra Byggsystemer.

Maksimal eksponering for mulig nedskrivning av goodwill er på NOK 13,3 mill. Vi har beregnet sensitivitet for nedskrivningsvurderingene og en økning i diskonteringsrente på 5,5 prosentpoeng ville medført nedskrivning av goodwill i Wood.

Segmenter - Grupper av kontantstrømsgenererende enheter (KGE):

Konsern Note 10b Nedskrivningstest av goodwill tabell 10b.2 N

Note 11 Lønn, ansatte og revisjonshonorar

11 - a Lønnskostnader

Konsern Note 11a lønnskostnader tabell N

11 - b Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2017 var 3 536 og i 2016 var det 3 521. Moelven hadde 3 546 ansatte ved utgangen av 2017, sammenlignet med 3 492 ansatte ved utgangen av 2016.

11 - c Godtgjørelse til revisor

Konsern Note 11c godtgjørelse til revisor tabell N

Note 12 Finansinntekter og -kostnader Note 13 Skattekostnad

Konsern Note 13 Skattekostnad tabell 13.1 N

Avstemming av skatt beregnet mot konsernets veide gjennomsnittlige skattesats og skattekostnaden slik den fremkommer i resultatet:

Konsern Note 13 Skattekostnad tabell 13.2 N

Konsern Note 13 Skattekostnad tabell 13.3 N

Note 14 Utsatt skatt

Utsatt skattefordel og utsatt skatt nettoføres når det foreligger en juridisk rett til gi og motta konsernbidrag mellom selskapene.

Tabellen under viser grunnlagene som har gitt utspring i bokført utsatt skattefordel og utsatt skatt:

14.1 Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt består av

Konsern Note 14.1 og 2 Utsatt skatt tabell N

14.2 Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd

Konsern Note 14.1 og 2 Utsatt skatt tabell N

Konsernet har ikke bokført utsatt skattefordel knyttet til underskudd til fremføring i andre land enn Norge.

14.3 Analyse utsatt skatt gjennom året

Konsern Note 14.3 Analyse utsatt skatt gjennom året tabell N

Note 15 Andre aksjer Note 16 Investeringer i tilknyttet selskap

Konsern Note 16 a Investeringer i tilknyttet selskap tabell N

Konsern Note 16 b Investeringer i tilknyttet selskap tabell N

1) Selskapet har avvikende regnskapsår med balansedato 31.08. Resultatet for 4 måneder vil være uvesentlig for Moelven-konsernet. Det er derfor ikke utarbeidet noen mellombalanse.

Note 17 Varelager

Konsern Note 17 Varelager tabell N 

Nedskrivning av varelager til virkelig verdi i 2017 som er ført som varekostnad er NOK 16,9 mill. I 2016 var tilsvarende beløp NOK 18,0 mill. Bokført verdi av varelager stilt som sikkerhet for lån i 2016 var NOK 1,1 mill. Lånet ble innfridd i 2017.

Note 18 Kundefordringer og andre fordringer

Konsern Note 18 Kundefordringer og andre fordringer tabell 18.1 N

En del av utestående fordringer er sikret i form av bankgarantier eller annen form for sikkerhet. Det anses ikke å være kredittrisiko knyttet til offentlige kunder. Det vises til note 5 Finansiell risikohåndtering.

Øvrige fordringer består av andre periodiseringer, forskuddsbetalinger og driftsrelaterte poster. En stor del av konsernets kundefordringer er sikret gjennom kredittforsikring.

Valutanedbrytning av brutto kundefordringer

Konsern Note 18 Kundefordringer og andre fordringer tabell 18.2 N

Note 19 Prosjekter under utførelse

Konsern Note 19 Prosjekter under utførelse tabell N

For prosjekter i fremmedregi foretas det månedlig fakturering, med betaling pr. 30 dager. Faktureringen skjer normalt i takt med utførelsen av arbeidet, men man har også betalingsplaner som ikke samsvarer med fremdriften.

For prosjekter foretas det periodisering av både inntekter og kostnader. Opptjent inntekt som ikke er fakturert, føres under posten "Utført, ikke fakturert". Fakturert inntekt som ikke er opptjent (framtunge betalingsplaner) føres under posten "Forskudd fra kunder" under annen kortsiktig gjeld, se note 25. Pr. prosjekt anvendes bare en av disse postene. Man viser således pr. prosjekt netto enten fordring på kunden eller gjeld til kunden.

Kostnadsperiodiseringer (påløpt, ikke bokført) føres som leverandørgjeld, mens avsetninger for reklamasjonsarbeid på avsluttede prosjekter føres som reklamasjonsavsetninger mv.

 

Note 20 Kontanter og kontantekvivalenter Note 21 Resultat per aksje og egenkapital per aksje

Resultat per aksje

Resultat per aksje er beregnet ved å dele årsresultatet tilordnet morselskapets aksjonærer på et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

Konsern Note 21 Resultat per aksje og egenkap. per aksje tabell 21.1 N

Egenkapital per aksje

Egenkapital per aksje er beregnet ved å dele egenkapitalen henført til morselskapets aksjonærer på et veid gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer.

Konsern Note 21 Resultat per aksje og egenkap. per aksje tabell 21.2 N

Note 22 Konsernselskaper

Følgende selskaper inngår i konsernregnskapet. Oversikten er gruppert for å vise hvilke selskaper som inngår i divisjonene. Bokført verdi viser hva selskapet har som bokført verdi. Utenlandske aksjer er omregnet til balansekurs.

Konsern Note 22 Konsernselskaper N

Note 23 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger

De balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser gjelder hovedsaklig konsernets norske selskaper.

Sikrede ordninger

Konsernets ytelsesordning knyttet til norske arbeidstakere ble avviklet i 2015. Alle nyansatte i Norge blir tilsluttet innskuddsbasert pensjonsordning. Innskuddsordningen har risikodekning ved uførhet.

Konsernet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene oppfyller kravene etter denne loven.

Usikrede ordninger

Usikrede ordninger er relatert til garanterte pensjonsforpliktelser. Disse er beregnet i henhold til IFRS om pensjonskostnader. Det foreligger ingen usikrede pensjonsforpliktelser som ikke er hensyntatt i ovennevnte beregning.

Gjenværende pensjonsforpliktelse i balansen knytter seg til avtalte ordninger for et fåtall tildligere og nåværende ansatte.

Ny AFP-ordning fra 01. januar 2011 for konsernets norske selskaper

Alle ansatte i norske selskaper i konsernet skal omfattes av rett til AFP, avtalefestet pensjon i privat sektor fra fylte 62 år dersom de oppfyller kravene som ordningen stiller. Den nye AFP-ordningen som trådte i kraft i 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at selskapene kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser knyttet til ny AFP-ordning er dermed ikke balanseført som gjeld.

Konsernets utenlandske selskaper

Mange av konsernets utenlandske selskaper gir sine ansatte et pensjonstilbud ut fra avtalte individuelle innskuddsbaserte pensjonsplaner.

I Sverige inngår de fleste ansatte i en kollektiv tjenestepensjonsavtale. Ordningene er definert som en flerforetaksplan (”multi-employer plan”). Tjenestemenn født før 1979 inngår i en ITP løsning (Individuell Tjeneste Pensjon) som også er definert som en ytelsesplan. På grunn av manglende mulighet for pålitelig måling av ytelsesnivået innenfor disse planene er det ikke tilstrekkelig med informasjon på individbasis til å regnskapsføre planene som ytelsesordninger. Planene er derfor regnskapsført som om de er innskuddsbaserte ordninger. Tjenestemenn som er født etter 1979 inngår i en ITP ordning som er definert som premiebasert og er derav regnskapsmessig behandlet som innskuddsbaserte ordninger.

23.1 – Økonomiske og aktuarielle forutsetninger

Konsern Note 23 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser tabell 23.1-3 N

Note 24 Avsetninger

Garantiansvar på prosjekter

Konsern Note 24 Garantiavsetninger tabell N

Konsern Note 24 Garantiavsetninger tabell N

Konsern Note 24 Garantiavsetninger tabell N

Lån med panteheftelser ble innfridd i 2017.

Moelven driver virksomhet som kan påvirke det ytre miljø. Moelven utfører periodisk kartlegging av produksjonens påvirkning på miljøet. Basert på disse kartleggingene er Moelvens vurdering at innregningskriteriet om et pålitelig estimat ikke er oppfylt. Det er derfor ikke bokført avsetninger knyttet til miljøforpliktelser.

Note 25 Annen kortsiktig gjeld

Konsern Note 25 Annen kortsiktig gjeld tabell N

Forskudd fra kunder gjelder fakturert inntekt på prosjekter, som ikke er opptjent (fakturert, ikke utført).

Det vises også til note 19 prosjekter.

                                     

 

Note 26 Finansielle instrumenter

26.1 Bokført verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser fordelt per kategori:

Konsern Note 26 Finansielle instrumenter tabell 26.1a N

Konsern Note 26 Finansielle instrumenter tabell 26.1b N

Nivå 1: Notert pris i et aktiv marked for en identisk eiendel eller forpliktelse.

Nivå 2: Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt i nivå 1) enten direkte eller indirekte utledet fra priser for eiendelen eller forpliktelsen. Eiendeler og forpliktelser verdsatt etter denne metoden er hovedsakelig finansielle instrumenter til sikring av fremtidige kontantstrømmer i fremmed valuta, renter og elektrisk kraft. Markedsverdien er differansen mellom det finansielle instrumentets verdi i henhold til inngått kontrakt og hvordan et tilsvarende finansielle instrument prises på balansedagen. Balansedagens markedspriser baseres på markedsdata fra Norges Bank, ECB, Nasdaq OMX og den finansielle kontraktsmotparten.

Nivå 3: Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (Ikke-observerbare forutsetninger). Verdsettelsesmetoden er benyttet i svært lite omfang og kun for ikke børsnoterte aksjer. Siden markedsverdi ikke er tilgjengelig er forventet fremtidig kontantstrøm fra aksjene benyttet som estimat.

26.2 Nominell verdi av finansielle derivater

Konsern Note 26 Finansielle instrumenter tabell 26.2 N

Tabellen viser nominell brutto verdi i NOK.

Salg av fremmed valuta er salg av fremmed valuta mot henholdsvis NOK og SEK. Beregning av nominell verdi i NOK er gjort ved å benytte nominell SEK verdi omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Kjøp av fremmed valuta gjelder i hovedsak salg av SEK mot NOK, samt salg SEK mot EUR.

Kraftkontrakter er kjøpte terminkontrakter for elektrisk kraft.

*Markedsverdien på kraftderivater til eget forbruk var i 2017 NOK 8,4 mill og i 2016 NOK 5,9 mill.

Note 27 Aksjekapital og overkursfond

Siste emisjon i Moelven Industrier ASA var i 2004 da Are-gruppen ble kjøpt. I denne emisjonen ble aksjekapitalen økt med NOK 52,5 mill.

Konsern Note 27 Aksjekapital og overkursfond tabell 27.1 N

Konsern Note 27 Aksjekapital og overkursfond tabell 27.2 N

Note 28 Godtgjørelse til konsernledelsen, styret og bedriftsforsamlingen

28.1 – Aksjer i Moelven Industrier ASA eiet av medlemmer av bedriftsforsamlingen, styret og konsernledelsen

Konsern Note 28 Godtgjørelse til konsernledelsen, styret og bedriftsforsamlingen tabell 28.1 N

28.2 – Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen

Bakgrunn

I henhold til allmennaksjeloven §6-16a har Styret i Moelven Industrier ASA utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte innen konsernet. Erklæringen som ble vedtatt i Generalforsamling 26. april 2017 har vært retningsgivende for regnskapsåret 2017. Likelydende erklæring som vil bli fremlagt for Generalforsamlingen til behandling 25. april 2018, vil være retningsgivende for regnskapsåret 2018.

Følgende personer omfattes

Erklæringen omfatter konsernledelsen i Moelven Industrier ASA. Med konsernledelsen menes konsernsjef og divisjonssjefer.

Generelt

Moelven skal ha et lønnsnivå og øvrige ansettelsesvilkår som er nødvendig for å kunne beholde og rekruttere en ledelse med god kompetanse og kapasitet til å nå de målsetninger som er satt.

Lønn

Moelven har som hovedprinsipp at ledende ansatte skal ha fast lønn. Lønnen justeres årlig, normalt med virkning fra 1. juli.

Andre naturalytelser

Moelven skal ha andre ytelser i form av for eksempel fri bil, fri avis og fri telefoni der hvor dette underletter arbeidet og anses som rimelig i forhold til praksis i markedet for øvrig.

Bonuser og andre variable elementer i godtgjørelsen

Utover hovedprinsippet med fast lønn ønsker styret at det skal være mulig å tilby andre variable former for godtgjørelse i tilfeller hvor dette finnes hensiktsmessig. Bonuser kan brukes i begrenset utstrekning og etter spesiell avtale, og skal være direkte avhengig av driftsresultatet.

Godtgjørelse knyttet til aksjer m.v.

Moelven har ikke former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen for selskap innen konsernet, herunder aksjer, tegningsretter og opsjoner. Ved eventuell etablering av slike ordninger, skal ordningen omfatte et stort antall ansatte og slike godtgjørelser skal utgjøre en mindre andel enn den faste lønnen.

Pensjonsordninger

Moelven skal ha pensjonsvilkår som er på nivå med markedet i hjemlandet for øvrig. Nyansatte tilsluttes innskuddbaserte pensjonsordninger.

Etterlønnsordninger

Ved krav fra selskapets side om umiddelbar fratredelse skal ledelsen som standard ha rett til lønn i 18 måneder med fradrag fra lønn opptjent hos eventuell ny arbeidsgiver i denne perioden.

Foregående regnskapsår

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært i tråd med innholdet i denne erklæring.

Styret forbeholder seg retten til å fravike disse retningslinjene dersom det i enkelttilfeller finnes vektige grunner for dette. Hvis styret fraviker retningslinjene skal dette begrunnes i styreprotokollen.

28.3 – Ytelser til ledende personer m.v.

Konsern Note 28 Godtgjørelse til konsernledelsen, styret og bedriftsforsamlingen tabell 28.3 N.

Konsernsjef og divisjonssjefene i Timber og Wood har ved opphør av ansettelsesforholdet 18 måneders etterlønn med fradrag for lønn fra ny stilling/arbeidsgiver. Divisjonssjef i Byggsystemer har en tilsvarende avtale som gjelder i 6 måneder.

28.4 – Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen

Konsern Note 28 Godtgjørelse til konsernledelsen, styret og bedriftsforsamlingen tabell 28.4 N

Styrets leder mottar NOK 515 000 og styrets medlemmer mottar NOK 123 600 i årlig godtgjørelse. Fast møtende- og ikke fast møtende varamedlemmer mottar NOK 5 700 per møte. Bedriftsforsamlingens leder mottar NOK 61 800 i årlig godtgjørelse. Bedriftforsamlingens medlemmer og varamedlemmer mottar NOK 5 700 per møte.

Note 29 Aksjonæravtale og nærstående parter

29.1 Aksjonæravtale

Aksjekapitalen i Moelven Industrier ASA består av 129 542 384 aksjer pålydende NOK 5 og det er en aksjeklasse. Totalt er aksjene fordelt på 902 aksjonærer, hvorav de 6 største, Eidsiva Vekst AS, Felleskjøpet Agri SA og skogeierandelslagene Glommen Skog SA, Mjøsen Skog SA, AT Skog SA og Viken Skog SA, kontrollerer til sammen 99,6 prosent. Mellom disse aksjonærene foreligger det flere aksjonæravtaler. Aksjonæravtalen har klausuler som blant annet fastslår at konsernet skal drives videre som en selvstendig enhet med et langsiktig perspektiv og med fortsatt fokus på Skandinavia som hovedmarked. Avtalen inneholder også bestemmelser vedrørende styresammensetning, utbyttepolitikk, strategiske fokusområder og aksjeoverdragelser.

29.2 Nærstående parter

På enkelte områder innenfor den ordinære virksomheten til konsernet gjøres det transaksjoner med eierne. Dette gjelder blant annet kjøp av tømmer, hvor de norske skogeierandelslagene er leverandør. Det vil også foregå leveranser av biobrensel fra Moelven-konsernet til flere bioenergianlegg eiet av Eidsiva Energi AS, med mulig tilbakekjøp av bioenergi til Moelvens industri i tilknytning til energianleggene. I tillegg formidler Eidsiva Energi Marked AS elektrisk kraft til Moelvens norske industrivirksomheter. Felles for alle disse transaksjonene er at et prinsipp om armlengdes avstand skal legges til grunn. Der hvor andre aktører kan tilby bedre priser og/eller betingelser, vil disse bli benyttet. Av Moelvens samlede innkjøpsbehov av tømmer på 4,2 mill m3fub kommer cirka 45 prosent av volumet via de norske skogeierandelslagene.

Moelvens leveranse av energiråstoff til Eidsivas bioenergianlegg utgjør på årsbasis mellom 40 og 50 GWh, mens tilbakekjøp av energi utgjør mellom 20 og 30 GWh. Netto leveranse av energiråstoff blir 20 GWh.

Omfanget av formidlingen av elektrisk kraft tilsvarer cirka 40 prosent av Moelvens samlede forbruk på ca. 230 GWh.

Moelven har lang tradisjon for å drive sin virksomhet i overensstemmelse med alle lover og etiske retningslinjer i næringslivet, og er av den oppfatning at konkurranse er positivt for alle næringslivets parter. For å bidra til å opprettholde denne kulturen, er det utarbeidet etiske retningslinjer og retningslinjer for overholdelse av Konkurranselovgivningen.

Note 30 Hendelser etter balansedagen

Det er ikke avdekket forhold etter balansedagen som skulle vært reflektert i verken resultatet, balanse eller notene for 2017.